鳩鳩吒部 ( 鳩cưu 鳩cưu 吒tra 部bộ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (流派)小乘十八部中雞胤部之梵名。見俱俱羅條附錄。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 流lưu 派phái ) 小Tiểu 乘Thừa 十thập 八bát 部bộ 中trung 雞kê 胤dận 部bộ 之chi 梵Phạm 名danh 。 見kiến 俱câu 俱câu 羅la 條điều 附phụ 錄lục 。