頞多和 ( 頞át 多đa 和hòa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)見頞多和耆項。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 見kiến 頞át 多đa 和hòa 耆kỳ 項hạng 。