Nhất trượng lục tượng

Nhất trượng lục tượng

Nhất trượng lục tượng

Từ điển Đạo Uyển


一丈六像; C: yīzhàngliù xiàng; J: ichijōroku zō; Hình dáng cao một trượng sáu của Đức Phật, chiều cao của hoá thân Phật. Trượng lục (丈六).

error: