NGHI THỨC LỄ LẠY SÁM HỐI BỔN SƯ

1/. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

2/. Kỳ Nguyện

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho đệ tử ………… pháp danh ………….. phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, xa lìa khổ ách, tăng tiến Bồ đề, cùng tất cả chúng sanh đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(Đứng dậy cấp hương lên lư rồi chấp tay đứng thẳng và niệm lớn)

3/. Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận. (xá) o

4/. Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o

6/. Tán Lư Hương

Lư hương vừa bén chiên đàn,
Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3lần) o

7/. Chú Đại Bi

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma ba lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần) o

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm
Chúng con chí tâm quy mạng lễ
Chí tâm đảnh lễ:

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tịnh Lưu Ly, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
 (1 lạy)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, A Di Đà Phật.
 (1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
 (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
 (1 lạy)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
 (1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
 (1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
 (1 lạy)
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
 (1 lạy)

Con…(nói tên của mình)… và toàn thể chúng sinh vì để sám hối tất cả tội nghiệp của chúng con tạo ra trong ba đời, nên nhất tâm đảnh lễ quy y về BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (1 lạy)

Với Ý nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.” (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Nguyện sám hối tất cả Ý nghiệp ác chúng con đã tạo trong quá khứ”)

Với Ý nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.  (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Chúng con nguyện sám hối và đoạn dứt tất cả Ý nghiệp ác chúng con đã và sẽ tạo trong đời hiện tại”)

Với Ý nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Chúng con nguyện đoạn dứt tất cả Ý nghiệp ác chúng con sẽ tạo trong đời tương lai” )

Với Khẩu nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Nguyện sám hối tất cả Khẩu nghiệp ác chúng con đã tạo trong quá khứ”)

Với Khẩu nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Chúng con nguyện sám hối và đoạn dứt tất cả Khẩu nghiệp ác chúng con đã và sẽ tạo trong đời hiện tại”)

Với Khẩu nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Chúng con nguyện đoạn dứt tất cả Khẩu nghiệp ác chúng con sẽ tạo trong đời tương lai”)

Với Thân nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Nguyện sám hối tất cả Thân nghiệp ác chúng con đã tạo trong quá khứ”)

Với Thân nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Chúng con nguyện sám hối và đoạn dứt tất cả Thân nghiệp ác chúng con đã và sẽ tạo trong đời hiện tại”)

Với Thân nghiệp trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lạy)

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Chúng con nguyện đoạn dứt tất cả Thân nghiệp ác chúng con sẽ tạo trong đời tương lai”)

Với ba nghiệp Thân Khẩu Ý trong sát na hiện tại này, chúng con nhất tâm đảnh lễ quy y BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

(Nói rồi lạy xuống, lúc lạy xuống thầm nguyện: “Chúng con nguyện sám hối và đoạn dứt tất cả các Thân Khẩu Ý nghiệp ác chúng con đã và sẽ tạo trong ba đời.”)

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (108 câu) o
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 câu) o
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 câu) o
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 câu) o
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 câu) o

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.
 
Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
 
Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.
 
 Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.
 
 Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.
 
 Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:
 
 Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Sám hối, niệm Phật công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ đề
Khi xả báo thân nầy
Ðồng sinh về Cực Lạc