Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Hương thơm vừa đốt lên
Pháp giới đều thấm nhuần
Hải hội chư Phật đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành
Lòng thành mới ân cần
Chư Phật đều hiện thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được
Nay con thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm
Chúng con chí tâm quy mạng lễ

Nam Mô quy y kim cang thượng sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con nay phát tâm, chẳng vì tự cầu phước báo trời người, Thanh Văn Duyên Giác, cho đến quyền thừa quả vị Bồ Tát, chỉ nương tối thượng thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, một thời đồng chứng được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả chư Phật.
Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả tôn Pháp.
Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả hiền thánh Tăng.

Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

01/. Nam Mô Phổ Quang Phật.
02/. Nam Mô Phổ Minh Phật.
03/. Nam Mô Phổ Tịnh Phật.
04/. Nam Mô Ða Ma La Bạt Chiên Ðàn Hương Phật.
05/. Nam Mô Chiên Ðàn Quang Phật.
06/. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật.
07/. Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.
08/. Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Ðại Tinh Tấn Phật.
09/. Nam Mô Ma Ni Tràng Ðăng Quang Phật.
10/. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật.
11/. Nam Mô Hải Ðức Quang Minh Phật.
12/. Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.
13/. Nam Mô Ðại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật.
14/. Nam Mô Ðại Bi Quang Phật.
15/. Nam Mô Từ Lực Vương Phật.
16/. Nam Mô Từ Tạng Phật.
17/. Nam Mô Chiên Ðàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
18/. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật.
19/. Nam Mô Thiện Ý Phật.
20/. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
21/. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật.
22/. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
23/. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
24/. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
25/. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
26/. Nam Mô Bất Ðộng Trí Quang Phật.
27/. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.
28/. Nam Mô Tài Quang Minh Phật.
29/. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật.
30/. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật.
31/. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
32/. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật.
33/. Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
34/. Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
35/. Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
36/. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
37/. Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.
38/. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật.
39/. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật.
40/. Nam Mô Quan Thế Ðăng Phật.
41/. Nam Mô Huệ Oai Ðăng Vương Phật.
42/. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật.
43/. Nam Mô Tu Di Quang Phật.
44/. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.
45/. Nam Mô Ưu Ðàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
46/. Nam Mô Ðại Huệ Lực Vương Phật.
47/. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.
48/. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
49/. Nam Mô Tài Quang Phật.
50/. Nam Mô Kim Hải Quang Phật.
51/. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
52/. Nam Mô Ðại Thông Quang Phật.
53/. Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
54/. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
55/. Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật.
56/. Nam Mô Bảo Quang Phật.
57/. Nam Mô Long Tôn Vương Phật.
58/. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật.
59/. Nam Mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
60/. Nam Mô Bảo Hoả Phật.
61/. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
62/. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật.
63/. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật.
64/. Nam Mô Vô Cấu Phật.
65/. Nam Mô Ly Cấu Phật.
66/. Nam Mô Dũng Thí Phật.
67/. Nam Mô Thanh Tịnh Phật.
68/. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật.
69/. Nam Mô Ta Lưu Na Phật.
70/. Nam Mô Thuỷ Thiên Phật.
71/. Nam Mô Kiên Ðức Phật.
72/. Nam Mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
73/. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
74/. Nam Mô Quang Ðức Phật.
75/. Nam Mô Vô Ưu Ðức Phật
76/. Nam Mô Na La Diên Phật.
77/. Nam Mô Công Ðức Hoa Phật.
78/. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
79/. Nam Mô Tài Công Ðức Phật.
80/. Nam Mô Ðức Niệm Phật.
81/. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
82/. Nam Mô Hồng Diệm Ðế Tràng Vương Phật.
83/. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
84/. Nam Mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
85/. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật.
86/. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
87/. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
88/. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.
89/. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Ðà Phật.

Và chư Phật Thế Tôn thường trụ ở đời trong tất cả thế giới như vậy. Xin các Đức Thế Tôn hãy từ bi thương nhớ đến con.

Hết thảy nghiệp tội con đã tạo ở đời này hay đời trước, từ sanh tử vô thỉ cho đến nay; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo:

Như là lấy đồ vật từ tháp tự, từ chư Tăng, hay từ bốn phương Tăng; hoặc do con tự lấy, bảo người lấy, hay thấy kẻ khác lấy mà vui theo.

Như là tạo năm tội vô gián; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Như là tạo mười việc ác; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Tất cả tội chướng như thế–hoặc có che giấu, hay không che giấu–đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay các đường ác khác; hoặc sinh biên địa, làm kẻ hạ tiện, hay mọi rợ man di.

Con nay đều xin sám hối tất cả tội chướng như thế. Nay xin chư Phật Thế Tôn hãy chứng giám cho con và nhớ tưởng đến con.

Ở trước chư Phật Thế Tôn, con lại nói thêm những lời này:

Hết thảy mọi căn lành ở đời hiện tại hay những đời khác mà con đã từng thực hành bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, nhẫn đến đem cho các thú vật một vắt cơm, hoặc tu Phạm hạnh; mọi căn lành thành tựu chúng sanh; mọi căn lành tu hành Bồ-đề; và mọi căn lành đạt đến trí tuệ vô thượng. Con nay xin hợp lại tất cả và thảy đều hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Như sự hồi hướng của chư Phật thuở quá khứ, hiện tại, cùng vị lai như thế nào, thì sự hồi hướng của con cũng lại như vậy.

Con xin sám hối mọi nghiệp tội, hết thảy phước đức đều tùy hỷ, chí cầu Phật công đức, và nguyện sẽ thành tựu trí tuệ vô thượng.

Tất cả chư Phật thuở quá khứ, hiện tại, cùng vị lai, là bậc tối thắng trong chúng sanh, công đức vô lượng như biển cả, con nay chí tâm quy mạng lễ.

Tất cả thế giới trong mười phương
Ba đời hết thảy Phật Như Lai
Con với thanh tịnh thân ngữ ý
Kính lễ biến khắp chẳng sót ai

Phổ Hiền hạnh nguyện sức uy thần
Phổ hiện tất cả trước Như Lai
Một thân lại hiện sát trần thân
Mỗi mỗi lễ khắp sát trần Phật

Trong một vi trần trần số Phật
Bồ-Tát chúng hội trong mỗi Phật
Vô tận Pháp Giới cũng như thế
Thâm tín chư Phật dày kín khắp

Con dùng tất cả biển âm thanh
Phát ra vô tận diệu ngôn từ
Đến tận vị lai hết thảy kiếp
Tán Phật thậm thâm công đức hải

Dùng các vòng hoa diệu tối thắng
Âm nhạc hương thơm cùng lọng che
Thù thắng trang nghiêm vật như thế
Con dâng cúng dường chư Như Lai

Y phục tuyệt đẹp hương quý hiếm
Hương bột hương đốt với đèn sáng
Mỗi thứ đều cao như Tu-di
Con thảy cúng dường chư Như Lai

Con dùng quảng đại thắng giải tâm
Tin sâu ba đời tất cả Phật
Nương vào Phổ Hiền sức hạnh nguyện
Cúng dường biến khắp chư Như Lai

Thuở xưa con tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sân si
Từ thân ngữ ý mà gây ra
Hết thảy con nay xin sám hối

Tất cả chúng sanh trong mười phương
Nhị Thừa Hữu Học cùng Vô Học
Hết thảy Như Lai và Bồ-Tát
Con xin tùy hỷ công đức ấy

Mười phương hết thảy Thế Gian Đăng
Thành tựu Bồ-đề lúc tối sơ
Con nay thảy đều xin khuyến thỉnh
Lăn chuyển vô thượng diệu Pháp luân

Nếu có chư Phật muốn nhập diệt
Con sẽ chí thành xin khuyến thỉnh
Duy nguyện trụ lâu sát trần kiếp
Lợi lạc hết thảy chúng quần sanh

Lễ kính xưng tán cúng dường Phật
Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân
Sám hối tùy hỷ tu căn lành
Hồi hướng chúng sanh và Phật Đạo

Xin nguyện công đức thù thắng này
Hồi hướng vô thượng chân Pháp Giới
Đến tánh cùng tướng Phật Pháp Tăng
Nhị đế dung thông tam-muội ấn

Vô lượng công đức biển như vậy
Con nay thảy đều tận hồi hướng
Chúng sanh sở tác thân khẩu ý
Kiến hoặc phỉ báng chấp ngã, pháp

Hết thảy nghiệp chướng như thế ấy
Thảy đều tiêu sạch chút chẳng còn
Niệm niệm trí tuệ trùm Pháp Giới
Quảng độ chúng sanh đến bất thối

Cho dù hư không thế giới tận
Chúng sanh cùng nghiệp phiền não tận
Bốn pháp như thế rộng vô biên
Nay nguyện hồi hướng cũng như vậy

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng
Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang
Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não
Nguyện được trí huệ hiểu chân thật
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh
Bồ Tát bất thối làm bạn lành
Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Ðệ tử và chúng sinh
Ðều trọn thành Phật đạo.

Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có ai thấy nghe
Liền phát tâm bồ đề
Khi xả báo thân nầy
Ðồng sinh về Cực Lạc.