Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Thiển Thích
Đại sư Tỉnh Am
Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

 

Lời Tựa

Danh từ phát Bồ-đề tâm nghe rất quen thuộc đối với những ai đã từng đọc qua kinh sách Phật. Quý vị nào có dịp về chùa cũng đã thường nghe nhiều người nhắc đến danh từ phát Bồ đề tâm. Tuy vậy, rất ít người thật sự hiểu rõ được ý nghĩa của danh từ phát Bồ-đề tâm này. Thế nào là Phát Bồ-đề tâm? Tại sao chúng ta phải phát Bồ-đề tâm và nên phát như thế nào?

Để trả lời những câu hỏi trên, ban phiên dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành xin giới thiệu cùng quý vị quyển Văn Khuyên Phát Bồ Đề Tầm. Bài văn này do Ngài Thật Hiền tức Đại Sư Tỉnh Am sáng tác và được Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng.

Qua bài văn khuyến phát Bồ-đề tâm, Ngài Tỉnh Am đã khẩn cầu thống thiết, khuyên nhắc đại chúng rằng: Bồ-đề tâm là chánh nhân thành Phật đạo, nếu quên mất tâm này, dù tu các pháp lành cũng đều là ma nghiệp. Để đáp lời kêu gọi ân cần tha thiết của Ngài, cũng như nhận thức rõ: Bồ-đề tâm là yếu tố rất cần thiết cho sự tu hành, chúng ta nên mau phát Bồ Đề tâm và lập Bồ Tát nguyện, hầu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do đó, Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm này là một bài học vô cùng quý giá rất đáng cho chúng ta nương theo để tiến tu trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác.