CÁC BIỆT

Từ điển Đạo Uyển

各別; C: gèbié; J: kakubetsu;
Tách rời, khác biệt, mỗi thứ đều khác nhau.