CA-TÌ-MA-LA

Từ điển Đạo Uyển


迦毗摩羅; S: kapimala;
Tổ thứ 13 của Thiền tông Ấn Ðộ