A-NA BỒ ĐỀ

Từ điển Đạo Uyển


阿 那 菩 提; S: ānabodhi;

Tổ thứ 12 của Thiền tông Ấn Ðộ, là Mã Minh (aśvaghoṣa).