LỜI CHÚC XUÂN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Trước thềm năm mới Xuân Đinh Dậu, Phật lịch 2561, Ban Biên Tập tangthuphathoc.net, chúng tôi/chúng con kính chúc:

– Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni năm mới Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ.
– Quý Cộng tác viên, Dịch giả, Tác giả, thân tâm an lạc, tinh tấn và thành tựu sở nguyện.

[….]

ĂN CHAY

DUY THỨC HỌC

ĐẠI TẠNG KINH

Người đời khi còn ở trường, đều cần thiết nhất để trở thành người hữu dụng lợi ích cho xã hội sau này. Quan trọng là gặp được thầy giỏi, bạn lành, người có lòng giảng dạy về giáo dục, sách tấn trên con đường học vấn. [….]

NGHI LỄ PHẬT GIÁO

NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO

NIỆM PHẬT CẢM ỨNG

MẬT TÔNG

PHÁP ÂM

TỊNH ĐỘ

THIỀN PHẬT GIÁO

Thư Viện Hình

All

TRUYỆN PHẬT GIÁO

TÙY BÚT

SỬ TRUYỆN

VU LAN

VƯỜN THƠ

Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi
Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột
Điệu lý tu hành cũng thế thôi.