須彌樓 ( 須Tu 彌Di 樓lâu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)山名。見須彌條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 山sơn 名danh 。 見kiến 須Tu 彌Di 條điều 。