BẤT LIỄU

Từ điển Đạo Uyển


不了; C: bùliǎo; J: furyō;
1. Không hiểu, không lĩnh hội được;
2. Không diễn đạt rõ ràng toàn vẹn được;
3. Không thể hiểu được lời giải thích