Thẻ: Hoa Vô Ưu Tập 3

18. Tu La Chuyển Nghiệp Là Dẹp Bỏ Tham Sân Si
19. Những Trở Ngại Là Chướng Duyên Hay Thắng Duyên
21. Cho Người Già Bệnh
17. Đường Lối Tu Thiền Tông Việt Nam
20. Đạo Phật Là Đạo Như Thật
22. Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương
23. Vô Minh
24. Tu Là Dừng, Chuyển Và Sạch Nghiệp
25. Tu La Nguồn Hạnh Phúc
26. Chữ Không Trong Bài Kinh Bát Nhã