Chú châu

Từ điển Đạo Uyển

咒珠; C: zhòuzhū; J:;

  • Chuỗi tràng hạt (s: japa-māla).
  • Sổ châu (數珠).