Y tự tam điểm

Y tự tam điểm

Y tự tam điểm

Từ điển Đạo Uyển


伊字三點; C: yīzì sāndiǎn; J: ijisanten;

Trong tiếng Sanskrit, nguyên âm I được viết bằng ba chấm theo hình tam giác (∴). Vì ba điểm nầy được xếp theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc, nên nó được dùng cho chuyển nghĩa “không giống cũng không khác- bất đồng diệc bất dị”. Trong kinh Niết-bàn, ba điểm nầy được dùng cho chuyển nghĩa về sự tương quan giữa Pháp thân với Giải thoát (s: mokṣa).

error: