Xướng Họa Vui Xuân Hiện Tại
Xuân Thịnh Vượng
Tâm Minh Ngô Tằng Giao, Tuệ Nga Diệu Minh

 

Bài xướng:

VUI XUÂN HIỆN TẠI

Mặc bao ngày cũ đã trôi mau
Nào biết tương lai có đẹp mầu
Canh bạc bại, thành luôn tủi hận
Trò đời sinh, tử mãi thương đau
Tiền tài sương đọng giọt khuya sớm
Danh vọng sóng trào bọt trước sau
Thôi hãy mừng Xuân! Vui hiện tại!
An nhiên ngắm nước chảy qua cầu.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Virginia, Xuân Kỷ Hợi 1-2019)

Bài họa:

XUÂN THỊNH HỘI

Thời gian cánh Én vút qua mau
Vạt Áo Tha Phương biết mấy mầu
Gió sớm bâng khuâng lòng khách lữ
Thu chiều hoài vọng nỗi niềm đau
Vào trang Bát Nhã Chuông Vi Diệu
Lắng khúc Mai Hoa, Tiếng Suối sau
Xuân Mới Tương Phùng, Xuân Thịnh Hội
Nhân Gian Bát Ngát Tiếng Kinh Cầu…

Tuệ Nga Diệu Minh
(Thành Phố Hoa Hồng Oregon,
Mùa Xuân Kỷ Hợi Tháng 1-2019)

Print Friendly, PDF & Email