Xưng Tán Chư Phật Chư Bồ Tát Thập Đại Đệ Tử
Giọng tụng: Thầy Thích Nhật Long