XUÂN VIỆT NAM NĂM 1982

Xuân đến hoa sầu thẹn đón xuân
Còn đâu xuân sắc điểm tô hương
Tương lai đã chết trong mầm sống
Ước vọng mà chi khổ đoạn trường.

Pháo nổ soi lòng lệ nhỏ rơi
Cảm thương số phận lắm bao người
Bên bờ vực thẳm tàn hơi mọn
Có biết gì Xuân giữa chợ đời.