舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận
Quyển 3
姚Diêu 秦Tần 曇Đàm 摩Ma 耶Da 舍Xá 共Cộng 曇Đàm 摩Ma 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam

姚Diêu 秦Tần 罽kế 賓tân 三tam 藏tạng 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá 共cộng 曇đàm 摩ma 崛quật 多đa 等đẳng 譯dịch

問Vấn 分Phần/phân 陰Ấm 品Phẩm 第đệ 三tam

問vấn 曰viết 。 幾kỷ 陰ấm 。 答đáp 曰viết 五ngũ 陰ấm 。 何hà 等đẳng 五ngũ 。 色sắc 陰ấm 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 行hành 陰ấm 識thức 陰ấm 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 。 若nhược 色sắc 法pháp 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 。 十thập 色sắc 入nhập 若nhược 法pháp 入nhập 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 。 四tứ 大đại 若nhược 四tứ 大đại 所sở 造tạo 。 色sắc 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 。 三tam 行hành 色sắc 。 可khả 見kiến 有hữu 對đối 色sắc 。 不bất 可khả 見kiến 有hữu 對đối 色sắc 。 不bất 可khả 見kiến 無vô 對đối 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 。 若nhược 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 內nội 外ngoại 麁thô 細tế 。 卑ty 勝thắng 遠viễn 近cận 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 。 云vân 何hà 色sắc 法pháp 。 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 入nhập 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 入nhập 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 法pháp 。 云vân 何hà 十thập 色sắc 入nhập 。 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 入nhập 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 入nhập 。 是thị 名danh 十thập 色sắc 入nhập 。 云vân 何hà 法pháp 入nhập 色sắc 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 法pháp 入nhập 色sắc 。 云vân 何hà 四tứ 大đại 。 地địa 大đại 水thủy 大đại 火hỏa 大đại 風phong 大đại 。 是thị 名danh 四tứ 大đại 。 云vân 何hà 四tứ 大đại 所sở 造tạo 色sắc 。 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 四tứ 大đại 所sở 造tạo 色sắc 。

云vân 何hà 可khả 見kiến 有hữu 對đối 色sắc 。 色sắc 入nhập 。 是thị 名danh 可khả 見kiến 有hữu 對đối 色sắc 。 云vân 何hà 不bất 可khả 見kiến 有hữu 對đối 色sắc 。 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 入nhập 。 是thị 名danh 不bất 可khả 見kiến 有hữu 對đối 色sắc 。 云vân 何hà 不bất 可khả 見kiến 無vô 對đối 色sắc 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 不bất 可khả 見kiến 無vô 對đối 色sắc 。 云vân 何hà 過quá 去khứ 色sắc 。 若nhược 色sắc 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 色sắc 。 云vân 何hà 未vị 來lai 色sắc 。 若nhược 色sắc 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 未vị 來lai 色sắc 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 色sắc 。 若nhược 色sắc 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 色sắc 。 云vân 何hà 內nội 色sắc 。 若nhược 色sắc 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 色sắc 。 云vân 何hà 外ngoại 色sắc 。 若nhược 色sắc 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 色sắc 。 云vân 何hà 麁thô 色sắc 。 若nhược 色sắc 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 色sắc 。 云vân 何hà 細tế 色sắc 。 若nhược 色sắc 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 色sắc 。 云vân 何hà 卑ty 色sắc 。 若nhược 色sắc 不bất 善thiện 若nhược 色sắc 不bất 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 色sắc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 不bất 適thích 意ý 。 是thị 名danh 卑ty 色sắc 云vân 何hà 勝thắng 色sắc 。 若nhược 色sắc 善thiện 若nhược 色sắc 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 色sắc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 適thích 意ý 。 是thị 名danh 勝thắng 色sắc 。 云vân 何hà 遠viễn 色sắc 。 若nhược 諸chư 色sắc 相tướng 遠viễn 極cực 相tương 遠viễn 不bất 近cận 不bất 近cận 邊biên 。 是thị 名danh 遠viễn 色sắc 。 云vân 何hà 近cận 色sắc 。 若nhược 色sắc 相tướng 近cận 極cực 相tương 近cận 近cận 邊biên 是thị 名danh 近cận 色sắc 。

云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 一nhất 受thọ 受thọ 陰ấm 若nhược 心tâm 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 二nhị 受thọ 受thọ 陰ấm 身thân 受thọ 心tâm 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 三tam 受thọ 受thọ 陰ấm 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 苦khổ 受thọ 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 四tứ 受thọ 受thọ 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 受thọ 色sắc 界giới 繫hệ 受thọ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 受thọ 不bất 繫hệ 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 五ngũ 受thọ 受thọ 陰ấm 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 六lục 受thọ 受thọ 陰ấm 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 七thất 受thọ 受thọ 陰ấm 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 界giới 意ý 識thức 界giới 相tương 應ứng 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 十thập 八bát 意ý 行hành 及cập 餘dư 意ý 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 及cập 餘dư 意ý 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 百bách 八bát 受thọ 及cập 餘dư 意ý 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 。 若nhược 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 內nội 外ngoại 麁thô 細tế 。 卑ty 勝thắng 遠viễn 近cận 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 。 云vân 何hà 身thân 受thọ 。 若nhược 受thọ 身thân 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 身thân 受thọ 。 云vân 何hà 心tâm 受thọ 。 若nhược 受thọ 意ý 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 心tâm 受thọ 。 云vân 何hà 身thân 受thọ 。 若nhược 受thọ 五ngũ 識thức 身thân 相tương 應ứng 。 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 識thức 鼻tị 識thức 舌thiệt 識thức 身thân 識thức 。 是thị 名danh 身thân 受thọ 。 云vân 何hà 心tâm 受thọ 。 若nhược 受thọ 意ý 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 心tâm 受thọ 。 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 若nhược 身thân 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 云vân 何hà 苦khổ 受thọ 。 若nhược 身thân 心tâm 苦khổ 受thọ 是thị 名danh 苦khổ 受thọ 。 云vân 何hà 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 若nhược 身thân 心tâm 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 是thị 名danh 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 受thọ 。 若nhược 受thọ 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 受thọ 。 若nhược 受thọ 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 受thọ 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 受thọ 。 若nhược 受thọ 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 受thọ 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 受thọ 。 若nhược 受thọ 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 不bất 繫hệ 受thọ 。 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 若nhược 身thân 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 眼nhãn 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 樂lạc 界giới 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 。 云vân 何hà 苦khổ 根căn 。 若nhược 身thân 苦khổ 受thọ 眼nhãn 觸xúc 苦khổ 受thọ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 觸xúc 苦khổ 受thọ 苦khổ 界giới 。 是thị 名danh 苦khổ 根căn 。 云vân 何hà 喜hỷ 根căn 。 若nhược 身thân 心tâm 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 意ý 觸xúc 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 喜hỷ 界giới 。 是thị 名danh 喜hỷ 根căn 。 云vân 何hà 憂ưu 根căn 。 若nhược 身thân 心tâm 苦khổ 受thọ 意ý 觸xúc 苦khổ 受thọ 憂ưu 界giới 。 是thị 名danh 憂ưu 根căn 。 云vân 何hà 捨xả 根căn 。 若nhược 身thân 心tâm 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 眼nhãn 觸xúc 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 觸xúc 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 捨xả 界giới 。 是thị 名danh 捨xả 根căn 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 受thọ 。 若nhược 受thọ 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 眼nhãn 觸xúc 受thọ 。 云vân 何hà 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 若nhược 受thọ 意ý 識thức 相tương 應ứng 。 是thị 名danh 意ý 觸xúc 受thọ 。 云vân 何hà 眼nhãn 觸xúc 受thọ 。 緣duyên 眼nhãn 緣duyên 色sắc 生sanh 眼nhãn 識thức 。 三tam 法pháp 和hòa 合hợp 。 觸xúc 緣duyên 觸xúc 受thọ 。 名danh 眼nhãn 觸xúc 受thọ 。 云vân 何hà 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 緣duyên 意ý 緣duyên 法pháp 生sanh 意ý 識thức 。 三tam 法pháp 和hòa 合hợp 。 觸xúc 緣duyên 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 意ý 觸xúc 受thọ 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 受thọ 。 若nhược 受thọ 眼nhãn 識thức 界giới 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 受thọ 。 云vân 何hà 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 界giới 意ý 識thức 界giới 相tương 應ứng 受thọ 。 若nhược 受thọ 意ý 識thức 界giới 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 意ý 識thức 界giới 相tương 應ứng 受thọ 。 云vân 何hà 十thập 八bát 意ý 行hành 。 六lục 喜hỷ 行hành 六lục 憂ưu 行hành 六lục 捨xả 行hành 。 如như 是thị 六lục 喜hỷ 行hành 六lục 憂ưu 行hành 六lục 捨xả 行hành 。 是thị 名danh 十thập 八bát 意ý 行hành 云vân 何hà 除trừ 十thập 八bát 意ý 行hành 餘dư 意ý 受thọ 。 除trừ 十thập 八bát 意ý 行hành 餘dư 意ý 受thọ 。 是thị 名danh 除trừ 十thập 八bát 意ý 行hành 餘dư 意ý 受thọ 。 云vân 何hà 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 。 依y 六lục 貪tham 喜hỷ 。 依y 六lục 出xuất 喜hỷ 。 依y 六lục 貪tham 憂ưu 。 依y 六lục 出xuất 憂ưu 。 依y 六lục 貪tham 捨xả 。 依y 六lục 出xuất 捨xả 。 云vân 何hà 依y 六lục 貪tham 喜hỷ 。 眼nhãn 知tri 色sắc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 今kim 得đắc 當đương 得đắc 已dĩ 得đắc 。 過quá 去khứ 變biến 滅diệt 憶ức 念niệm 生sanh 喜hỷ 。 如như 是thị 喜hỷ 是thị 名danh 依y 貪tham 喜hỷ 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 知tri 法pháp 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 法pháp 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 今kim 得đắc 當đương 得đắc 已dĩ 得đắc 。 過quá 去khứ 變biến 滅diệt 憶ức 念niệm 生sanh 喜hỷ 。 如như 是thị 生sanh 喜hỷ 是thị 名danh 依y 貪tham 喜hỷ 。 是thị 名danh 依y 六lục 貪tham 喜hỷ 。 云vân 何hà 依y 六lục 出xuất 喜hỷ 。 色sắc 無vô 我ngã 知tri 無vô 常thường 變biến 異dị 離ly 欲dục 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 過quá 去khứ 如như 此thử 色sắc 無vô 常thường 苦khổ 變biến 。 如như 實thật 觀quán 生sanh 喜hỷ 。 如như 是thị 喜hỷ 名danh 依y 出xuất 喜hỷ 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 無vô 我ngã 。 知tri 無vô 常thường 變biến 異dị 離ly 欲dục 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 過quá 去khứ 如như 此thử 法pháp 無vô 常thường 苦khổ 變biến 。 如như 實thật 觀quán 生sanh 喜hỷ 。 如như 是thị 喜hỷ 是thị 名danh 依y 出xuất 喜hỷ 。 是thị 名danh 依y 六lục 出xuất 喜hỷ 。 云vân 何hà 依y 六lục 貪tham 憂ưu 。 眼nhãn 知tri 色sắc 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 色sắc 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 今kim 未vị 得đắc 當đương 未vị 得đắc 。 已dĩ 得đắc 變biến 滅diệt 憶ức 念niệm 生sanh 憂ưu 。 如như 是thị 憂ưu 是thị 名danh 依y 貪tham 憂ưu 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 知tri 法pháp 愛ái 喜hỷ 適thích 意ý 愛ái 法pháp 欲dục 染nhiễm 相tướng 應ưng 。 今kim 未vị 得đắc 當đương 未vị 得đắc 。 已dĩ 得đắc 變biến 滅diệt 憶ức 念niệm 生sanh 憂ưu 。 如như 是thị 憂ưu 是thị 名danh 依y 貪tham 憂ưu 。 是thị 名danh 依y 六lục 貪tham 憂ưu 。 云vân 何hà 依y 六lục 出xuất 憂ưu 。 色sắc 無vô 我ngã 知tri 無vô 常thường 變biến 異dị 離ly 欲dục 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 過quá 去khứ 如như 此thử 色sắc 無vô 常thường 苦khổ 變biến 。 如như 實thật 觀quán 已dĩ 。 於ư 寂tịch 滅diệt 解giải 脫thoát 。 勝thắng 法Pháp 悕hy 求cầu 。 何hà 時thời 當đương 入nhập 。 如như 諸chư 聖thánh 人nhân 所sở 成thành 就tựu 行hành 。 緣duyên 此thử 生sanh 憂ưu 。 如như 是thị 憂ưu 是thị 名danh 依y 六lục 出xuất 憂ưu 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。 無vô 我ngã 知tri 無vô 常thường 變biến 異dị 離ly 欲dục 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 過quá 去khứ 如như 此thử 法pháp 無vô 常thường 苦khổ 變biến 。 如như 實thật 觀quán 已dĩ 。 於ư 寂tịch 滅diệt 解giải 脫thoát 。 勝thắng 法Pháp 希hy 求cầu 。 何hà 時thời 當đương 入nhập 。 如như 諸chư 聖thánh 人nhân 所sở 成thành 就tựu 行hành 。 緣duyên 此thử 生sanh 憂ưu 。 如như 是thị 憂ưu 是thị 名danh 依y 出xuất 憂ưu 。 是thị 名danh 依y 六lục 出xuất 憂ưu 。 云vân 何hà 依y 六lục 貪tham 捨xả 。 眼nhãn 見kiến 色sắc 凡phàm 夫phu 人nhân 生sanh 捨xả 。 癡si 如như 小tiểu 兒nhi 不bất 見kiến 過quá 患hoạn 不bất 知tri 報báo 。 如như 是thị 不bất 知tri 得đắc 捨xả 。 於ư 色sắc 無vô 方phương 便tiện 。 是thị 名danh 依y 貪tham 捨xả 。 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 知tri 法pháp 凡phàm 夫phu 人nhân 生sanh 捨xả 。 癡si 如như 小tiểu 兒nhi 不bất 見kiến 過quá 患hoạn 不bất 知tri 報báo 。 如như 是thị 不bất 知tri 得đắc 捨xả 。 於ư 法pháp 無vô 方phương 便tiện 。 是thị 名danh 依y 貪tham 捨xả 。 是thị 名danh 依y 六lục 貪tham 捨xả 。 云vân 何hà 依y 六lục 出xuất 捨xả 。 色sắc 無vô 我ngã 知tri 無vô 常thường 變biến 異dị 離ly 欲dục 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 過quá 去khứ 色sắc 。 如như 此thử 色sắc 無vô 常thường 苦khổ 變biến 異dị 。 如như 實thật 觀quán 已dĩ 生sanh 捨xả 。 如như 是thị 知tri 得đắc 捨xả 。 於ư 色sắc 有hữu 方phương 便tiện 。 是thị 名danh 依y 出xuất 捨xả 。 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。 無vô 我ngã 知tri 無vô 常thường 變biến 異dị 離ly 欲dục 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 過quá 去khứ 如như 此thử 法pháp 無vô 常thường 苦khổ 變biến 異dị 。 如như 實thật 觀quán 已dĩ 生sanh 捨xả 。 如như 是thị 知tri 得đắc 捨xả 。 於ư 法pháp 有hữu 方phương 便tiện 。 是thị 名danh 依y 六lục 出xuất 捨xả 。 如như 是thị 依y 六lục 貪tham 生sanh 喜hỷ 。 依y 六lục 出xuất 生sanh 喜hỷ 。 如như 是thị 依y 六lục 貪tham 憂ưu 。 依y 六lục 出xuất 憂ưu 。 如như 是thị 依y 六lục 貪tham 捨xả 。 依y 六lục 出xuất 捨xả 。 如như 是thị 和hòa 合hợp 。 是thị 名danh 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 。 云vân 何hà 除trừ 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 餘dư 意ý 受thọ 。 除trừ 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 餘dư 意ý 受thọ 。 是thị 名danh 除trừ 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 餘dư 意ý 受thọ 。 云vân 何hà 百bách 八bát 受thọ 。 過quá 去khứ 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 。 未vị 來lai 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 。 現hiện 在tại 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 。 如như 是thị 和hòa 合hợp 。 是thị 名danh 百bách 八bát 受thọ 。 云vân 何hà 除trừ 百bách 八bát 受thọ 餘dư 意ý 受thọ 。 除trừ 百bách 八bát 受thọ 餘dư 意ý 受thọ 。 是thị 名danh 除trừ 百bách 八bát 受thọ 餘dư 意ý 受thọ 。 云vân 何hà 過quá 去khứ 受thọ 。 若nhược 受thọ 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 受thọ 。 云vân 何hà 未vị 來lai 受thọ 。 若nhược 受thọ 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 未vị 來lai 受thọ 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 受thọ 。 若nhược 受thọ 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 受thọ 。 云vân 何hà 內nội 受thọ 。 若nhược 受thọ 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 受thọ 。 云vân 何hà 外ngoại 受thọ 。 若nhược 受thọ 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 受thọ 。 云vân 何hà 麁thô 受thọ 。 若nhược 受thọ 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 受thọ 。 云vân 何hà 細tế 受thọ 。 若nhược 受thọ 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 受thọ 。 云vân 何hà 卑ty 受thọ 。 若nhược 受thọ 不bất 善thiện 若nhược 受thọ 不bất 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 受thọ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 不bất 適thích 意ý 。 是thị 名danh 卑ty 受thọ 。 云vân 何hà 勝thắng 受thọ 。 若nhược 受thọ 善thiện 法Pháp 報báo 若nhược 受thọ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 適thích 意ý 。 是thị 名danh 勝thắng 受thọ 。 云vân 何hà 遠viễn 受thọ 。 若nhược 受thọ 諸chư 受thọ 相tương 遠viễn 極cực 相tương 遠viễn 不bất 近cận 不bất 近cận 邊biên 是thị 名danh 遠viễn 受thọ 。 云vân 何hà 近cận 受thọ 。 若nhược 受thọ 相tương 近cận 極cực 相tương 近cận 近cận 邊biên 。 是thị 名danh 近cận 受thọ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 一nhất 想tưởng 想tưởng 陰ấm 若nhược 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 二nhị 想tưởng 想tưởng 陰ấm 身thân 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 心tâm 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 三tam 想tưởng 想tưởng 陰ấm 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 苦khổ 受thọ 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 四tứ 想tưởng 想tưởng 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 想tưởng 色sắc 界giới 繫hệ 想tưởng 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 想tưởng 不bất 繫hệ 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 五ngũ 想tưởng 想tưởng 陰ấm 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 想tưởng 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 六lục 想tưởng 想tưởng 陰ấm 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 七thất 想tưởng 想tưởng 陰ấm 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 想tưởng 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 界giới 意ý 識thức 界giới 相tương 應ứng 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 十thập 八bát 意ý 行hành 相tương 應ứng 想tưởng 及cập 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 相tương 應ứng 想tưởng 。 及cập 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 百bách 八bát 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 及cập 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 。 若nhược 想tưởng 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 內nội 外ngoại 麁thô 細tế 。 卑ty 勝thắng 遠viễn 近cận 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 。 云vân 何hà 身thân 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 身thân 受thọ 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 身thân 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 心tâm 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 心tâm 受thọ 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 心tâm 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 苦khổ 受thọ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 苦khổ 受thọ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 受thọ 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 欲dục 界giới 繫hệ 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 欲dục 界giới 繫hệ 想tưởng 。 云vân 何hà 色sắc 界giới 繫hệ 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 界giới 繫hệ 想tưởng 。 云vân 何hà 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 想tưởng 。 云vân 何hà 不bất 繫hệ 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 不bất 繫hệ 想tưởng 。 云vân 何hà 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 想tưởng 。 云vân 何hà 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 相tướng 應ưng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 捨xả 根căn 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 非phi 苦khổ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 相tướng 應ưng 想tưởng 。 云vân 何hà 色sắc 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 想tưởng 。 是thị 名danh 色sắc 想tưởng 。 云vân 何hà 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 意ý 識thức 相tương 應ứng 想tưởng 。 是thị 名danh 法pháp 想tưởng 。 云vân 何hà 色sắc 想tưởng 。 色sắc 境cảnh 界giới 思tư 惟duy 色sắc 。 若nhược 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 是thị 名danh 色sắc 想tưởng 。 云vân 何hà 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 法pháp 境cảnh 界giới 思tư 惟duy 法pháp 。 若nhược 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 是thị 名danh 法pháp 想tưởng 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 眼nhãn 識thức 界giới 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 界giới 意ý 識thức 界giới 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 意ý 識thức 界giới 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 意ý 識thức 界giới 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 十thập 八bát 。 意ý 行hành 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 十thập 八bát 意ý 行hành 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 十thập 八bát 意ý 行hành 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 除trừ 十thập 八bát 意ý 行hành 相tương 應ứng 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 除trừ 十thập 八bát 意ý 行hành 相tương 應ứng 想tưởng 餘dư 想tưởng 。 是thị 名danh 除trừ 十thập 八bát 意ý 行hành 相tương 應ứng 想tưởng 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 云vân 何hà 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 除trừ 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 相tương 應ứng 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 除trừ 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 相tương 應ứng 想tưởng 餘dư 想tưởng 。 是thị 名danh 除trừ 三tam 十thập 六lục 尊tôn 句cú 相tương 應ứng 想tưởng 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 云vân 何hà 百bách 八bát 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 百bách 八bát 受thọ 共cộng 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 是thị 名danh 百bách 八bát 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 云vân 何hà 除trừ 百bách 八bát 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 。 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 除trừ 百bách 八bát 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 餘dư 想tưởng 。 是thị 名danh 除trừ 百bách 八bát 受thọ 相tương 應ứng 想tưởng 餘dư 想tưởng 識thức 想tưởng 究cứu 竟cánh 識thức 想tưởng 。 云vân 何hà 過quá 去khứ 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 想tưởng 。 云vân 何hà 未vị 來lai 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 未vị 來lai 想tưởng 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 想tưởng 。 云vân 何hà 內nội 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 想tưởng 。 云vân 何hà 外ngoại 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 想tưởng 。 云vân 何hà 麁thô 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 想tưởng 。 云vân 何hà 細tế 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 想tưởng 。 云vân 何hà 卑ty 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 不bất 善thiện 若nhược 想tưởng 不bất 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 想tưởng 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 不bất 適thích 意ý 。 是thị 名danh 卑ty 想tưởng 。 云vân 何hà 勝thắng 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 善thiện 若nhược 想tưởng 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 想tưởng 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 適thích 意ý 。 是thị 名danh 勝thắng 想tưởng 。 云vân 何hà 遠viễn 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 諸chư 想tưởng 相tương 遠viễn 極cực 相tương 遠viễn 不bất 近cận 不bất 近cận 邊biên 。 是thị 名danh 遠viễn 想tưởng 。 云vân 何hà 近cận 想tưởng 。 若nhược 想tưởng 相tương 近cận 極cực 相tương 近cận 近cận 邊biên 。 是thị 名danh 近cận 想tưởng 。

云vân 何hà 行hành 陰ấm 。 除trừ 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 識thức 陰ấm 。 餘dư 法pháp 非phi 色sắc 有hữu 為vi 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 。 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 。 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 無vô 癡si 。 順thuận 信tín 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 。

云vân 何hà 識thức 陰ấm 。 意ý 入nhập 是thị 名danh 識thức 陰ấm 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 。 意ý 根căn 是thị 名danh 識thức 陰ấm 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 。 若nhược 心tâm 意ý 識thức 。 六lục 識thức 身thân 七thất 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 。 若nhược 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 內nội 外ngoại 麁thô 細tế 。 卑ty 勝thắng 遠viễn 近cận 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 。 云vân 何hà 六lục 識thức 身thân 。 眼nhãn 識thức 身thân 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 身thân 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 身thân 。 緣duyên 眼nhãn 緣duyên 色sắc 緣duyên 明minh 緣duyên 思tư 惟duy 。 以dĩ 此thử 四tứ 緣duyên 識thức 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 身thân 。 云vân 何hà 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 識thức 身thân 。 緣duyên 意ý 緣duyên 法pháp 緣duyên 思tư 惟duy 。 以dĩ 此thử 三tam 緣duyên 識thức 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 意ý 識thức 身thân 。 是thị 名danh 六lục 識thức 身thân 。 云vân 何hà 七thất 識thức 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 識thức 界giới 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 云vân 何hà 眼nhãn 識thức 界giới 。 若nhược 識thức 眼nhãn 根căn 生sanh 色sắc 境cảnh 界giới 。 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 眼nhãn 識thức 界giới 。 云vân 何hà 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 識thức 界giới 。 若nhược 識thức 身thân 根căn 生sanh 觸xúc 境cảnh 界giới 。 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 身thân 識thức 界giới 。 云vân 何hà 意ý 界giới 。 意ý 知tri 法pháp 思tư 惟duy 法pháp 。 若nhược 初sơ 心tâm 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 意ý 界giới 。 云vân 何hà 意ý 識thức 界giới 。 若nhược 識thức 相tương 似tự 不bất 離ly 彼bỉ 境cảnh 界giới 。 及cập 餘dư 相tương 似tự 心tâm 已dĩ 生sanh 今kim 生sanh 當đương 生sanh 不bất 定định 。 是thị 名danh 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 七thất 識thức 界giới 。 云vân 何hà 過quá 去khứ 識thức 。 若nhược 識thức 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 過quá 去khứ 識thức 云vân 何hà 未vị 來lai 識thức 。 若nhược 識thức 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 未vị 來lai 識thức 。 云vân 何hà 現hiện 在tại 識thức 。 若nhược 識thức 生sanh 未vị 滅diệt 。 是thị 名danh 現hiện 在tại 識thức 。 云vân 何hà 內nội 識thức 。 若nhược 識thức 受thọ 。 是thị 名danh 內nội 識thức 。 云vân 何hà 外ngoại 識thức 。 若nhược 識thức 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 外ngoại 識thức 。 云vân 何hà 麁thô 識thức 。 若nhược 識thức 欲dục 界giới 繫hệ 。 是thị 名danh 麁thô 識thức 。 云vân 何hà 細tế 識thức 。 若nhược 識thức 色sắc 界giới 繫hệ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 若nhược 不bất 繫hệ 。 是thị 名danh 細tế 識thức 。 云vân 何hà 卑ty 識thức 。 若nhược 識thức 不bất 善thiện 若nhược 識thức 不bất 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 識thức 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 不bất 適thích 意ý 。 是thị 名danh 卑ty 識thức 。 云vân 何hà 勝thắng 識thức 。 若nhược 識thức 善thiện 若nhược 識thức 善thiện 法Pháp 報báo 。 若nhược 識thức 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 適thích 意ý 。 是thị 名danh 勝thắng 識thức 。 云vân 何hà 遠viễn 識thức 。 若nhược 識thức 諸chư 識thức 相tương 遠viễn 極cực 相tương 遠viễn 不bất 近cận 不bất 近cận 邊biên 。 是thị 名danh 遠viễn 識thức 。 云vân 何hà 近cận 識thức 。 若nhược 識thức 相tương 近cận 極cực 相tương 近cận 近cận 邊biên 。 是thị 名danh 近cận 識thức 。 五ngũ 陰ấm 幾kỷ 色sắc 幾kỷ 非phi 色sắc 。 一nhất 色sắc 四tứ 非phi 色sắc 。 云vân 何hà 一nhất 色sắc 。 色sắc 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 色sắc 。 云vân 何hà 四tứ 非phi 色sắc 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 行hành 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 四tứ 非phi 色sắc 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 可khả 見kiến 幾kỷ 不bất 可khả 見kiến 。 四tứ 不bất 可khả 見kiến 。 一nhất 二nhị 分phần 。 或hoặc 可khả 見kiến 或hoặc 不bất 可khả 見kiến 。 云vân 何hà 四tứ 不bất 可khả 見kiến 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 行hành 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 四tứ 不bất 可khả 見kiến 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 可khả 見kiến 或hoặc 不bất 可khả 見kiến 。 色sắc 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 可khả 見kiến 或hoặc 不bất 可khả 見kiến 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 可khả 見kiến 。 色sắc 入nhập 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 可khả 見kiến 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 不bất 可khả 見kiến 。 除trừ 色sắc 入nhập 餘dư 色sắc 陰ấm 不bất 可khả 見kiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 不bất 可khả 見kiến 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 有hữu 對đối 幾kỷ 無vô 對đối 。 四tứ 無vô 對đối 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 對đối 或hoặc 無vô 對đối 。 云vân 何hà 四tứ 無vô 對đối 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 行hành 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 四tứ 無vô 對đối 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 對đối 或hoặc 無vô 對đối 。 色sắc 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 有hữu 對đối 或hoặc 無vô 對đối 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 有hữu 對đối 。 十thập 色sắc 入nhập 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 有hữu 對đối 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 無vô 對đối 。 法pháp 入nhập 色sắc 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 無vô 對đối 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 聖thánh 幾kỷ 非phi 聖thánh 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 。 或hoặc 聖thánh 或hoặc 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 色sắc 陰ấm 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 聖thánh 。 色sắc 受thọ 陰ấm 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 色sắc 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 十thập 色sắc 入nhập 初sơ 四tứ 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 色sắc 陰ấm 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 色sắc 陰ấm 學học 若nhược 無Vô 學Học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 若nhược 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 。 觀quán 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 離ly 煩phiền 惱não 修tu 道Đạo 。 見kiến 學học 人nhân 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 。 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 證chứng 沙Sa 門Môn 果Quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 。 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 。 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 受thọ 陰ấm 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 受thọ 受thọ 陰ấm 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 受thọ 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 受thọ 陰ấm 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 聖thánh 。 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 受thọ 陰ấm 學học 若nhược 無Vô 學Học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 欲dục 得đắc 。 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 意ý 觸xúc 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 聖thánh 。

云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 聖thánh 。 想tưởng 受thọ 陰ấm 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 聖thánh 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 信tín 根căn 相tướng 應ưng 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 學học 若nhược 無Vô 學Học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 證chứng 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 行hành 陰ấm 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 行hành 受thọ 陰ấm 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 行hành 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 思tư 乃nãi 至chí 無Vô 想Tưởng 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 行hành 陰ấm 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 信tín 根căn 信tín 根căn 相tướng 應ưng 心tâm 數số 法pháp 。 若nhược 緣duyên 無vô 漏lậu 行hành 陰ấm 所sở 攝nhiếp 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 行hành 陰ấm 學học 若nhược 無Vô 學Học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 識thức 陰ấm 有hữu 漏lậu 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 聖thánh 。 識thức 受thọ 陰ấm 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 聖thánh 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 聖thánh 。 若nhược 識thức 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 聖thánh 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 識thức 陰ấm 無vô 漏lậu 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 識thức 陰ấm 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 聖thánh 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 聖thánh 。 若nhược 識thức 陰ấm 學học 若nhược 無Vô 學Học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 聖thánh 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 愛ái 無vô 愛ái 有hữu 求cầu 無vô 求cầu 當đương 取thủ 非phi 當đương 取thủ 有hữu 取thủ 無vô 取thủ 有hữu 勝thắng 無vô 勝thắng 亦diệc 如như 是thị 。 五ngũ 陰ấm 幾kỷ 受thọ 幾kỷ 非phi 受thọ 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 。 或hoặc 受thọ 或hoặc 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 受thọ 。 若nhược 色sắc 陰ấm 內nội 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 受thọ 。 若nhược 色sắc 陰ấm 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 身thân 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 軟nhuyễn 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 。 適thích 意ý 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 受thọ 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 色sắc 陰ấm 外ngoại 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 色sắc 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 受thọ 。 若nhược 受thọ 陰ấm 內nội 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 受thọ 。 若nhược 受thọ 陰ấm 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 受thọ 。 受thọ 陰ấm 若nhược 外ngoại 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 受thọ 。 受thọ 陰ấm 若nhược 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 。 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 受thọ 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 內nội 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 受thọ 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 外ngoại 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 受thọ 。 若nhược 行hành 陰ấm 內nội 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 受thọ 。 若nhược 行hành 陰ấm 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 怖bố 生sanh 命mạng 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 行hành 陰ấm 外ngoại 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 行hành 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 除trừ 命mạng 餘dư 行hành 陰ấm 非phi 受thọ 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 受thọ 。 若nhược 識thức 陰ấm 內nội 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 受thọ 。 若nhược 識thức 陰ấm 業nghiệp 法pháp 煩phiền 惱não 所sở 生sanh 報báo 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 受thọ 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 識thức 陰ấm 外ngoại 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 受thọ 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 受thọ 。 若nhược 識thức 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 受thọ 。 內nội 外ngoại 亦diệc 如như 是thị 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 有hữu 報báo 幾kỷ 無vô 報báo 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 。 或hoặc 有hữu 報báo 或hoặc 無vô 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 有hữu 報báo 。 若nhược 色sắc 陰ấm 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 有hữu 報báo 。 除trừ 色sắc 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 色sắc 陰ấm 善thiện 不bất 善thiện 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 無vô 報báo 。 若nhược 色sắc 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 。 香hương 入nhập 味vị 入nhập 觸xúc 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 無vô 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 有hữu 報báo 。 若nhược 受thọ 陰ấm 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 有hữu 報báo 。 除trừ 受thọ 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 受thọ 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 無vô 報báo 。 若nhược 受thọ 陰ấm 報báo 若nhược 受thọ 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 無vô 報báo 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 有hữu 報báo 。 想tưởng 陰ấm 若nhược 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 有hữu 報báo 。 除trừ 想tưởng 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 想tưởng 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 法Pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 無vô 報báo 。 想tưởng 陰ấm 若nhược 報báo 想tưởng 陰ấm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 無vô 報báo 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 有hữu 報báo 。 行hành 陰ấm 若nhược 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 有hữu 報báo 。 除trừ 行hành 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 行hành 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 思tư 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 。 使sử 結kết 二nhị 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 無vô 報báo 。 行hành 陰ấm 若nhược 報báo 行hành 陰ấm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 除trừ 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 癡si 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 餘dư 行hành 陰ấm 無vô 報báo 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 無vô 報báo 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 有hữu 報báo 。 識thức 陰ấm 若nhược 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 有hữu 報báo 。 除trừ 識thức 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 識thức 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 有hữu 報báo 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 無vô 報báo 。 識thức 陰ấm 若nhược 報báo 識thức 陰ấm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 無vô 報báo 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 心tâm 幾kỷ 非phi 心tâm 。 一nhất 心tâm 四tứ 非phi 心tâm 。 云vân 何hà 一nhất 心tâm 。 識thức 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 心tâm 。 云vân 何hà 四tứ 非phi 心tâm 。 色sắc 陰ấm 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 行hành 陰ấm 。 是thị 名danh 四tứ 非phi 心tâm 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 心tâm 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 二nhị 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 不bất 說thuyết 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 二nhị 心tâm 相tương 應ứng 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 一nhất 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 色sắc 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 一nhất 不bất 說thuyết 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 識thức 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 不bất 說thuyết 心tâm 相tương 應ứng 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 行hành 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 心tâm 相tương 應ứng 。 行hành 陰ấm 若nhược 心tâm 數số 思tư 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 心tâm 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。 行hành 陰ấm 若nhược 非phi 心tâm 數số 生sanh 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 心tâm 相tương 應ứng 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 心tâm 數số 幾kỷ 非phi 心tâm 數số 。 二nhị 心tâm 數số 二nhị 非phi 心tâm 數số 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 二nhị 心tâm 數số 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 心tâm 數số 。 云vân 何hà 二nhị 非phi 心tâm 數số 。 色sắc 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 行hành 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 心tâm 數số 或hoặc 非phi 心tâm 數số 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 心tâm 數số 。 行hành 陰ấm 若nhược 緣duyên 思tư 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 心tâm 數số 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 心tâm 數số 。 行hành 陰ấm 若nhược 非phi 緣duyên 生sanh 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 心tâm 數số 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 有hữu 緣duyên 幾kỷ 非phi 緣duyên 。 三tam 緣duyên 一nhất 非phi 緣duyên 。 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 緣duyên 或hoặc 非phi 緣duyên 。 云vân 何hà 三tam 緣duyên 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 三tam 緣duyên 。

云vân 何hà 一nhất 非phi 緣duyên 。 色sắc 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 非phi 緣duyên 。 云vân 何hà 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 緣duyên 或hoặc 非phi 緣duyên 。 行hành 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 二nhị 分phần 或hoặc 緣duyên 或hoặc 非phi 緣duyên 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 緣duyên 。 行hành 陰ấm 若nhược 心tâm 數số 思tư 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 緣duyên 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 緣duyên 。 行hành 陰ấm 若nhược 非phi 心tâm 數số 生sanh 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 緣duyên 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 共cộng 心tâm 幾kỷ 非phi 共cộng 心tâm 。 二nhị 共cộng 心tâm 。 一nhất 非phi 共cộng 心tâm 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 非phi 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 二nhị 共cộng 心tâm 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 一nhất 非phi 共cộng 心tâm 。 識thức 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 非phi 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 非phi 共cộng 心tâm 。 色sắc 陰ấm 行hành 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 心tâm 或hoặc 非phi 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 共cộng 心tâm 。 若nhược 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 不bất 共cộng 心tâm 。 若nhược 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 。 不bất 共cộng 心tâm 生sanh 。 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 十thập 色sắc 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 入nhập 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 共cộng 心tâm 。 行hành 陰ấm 若nhược 隨tùy 心tâm 轉chuyển 共cộng 心tâm 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 思tư 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 共cộng 心tâm 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 不bất 共cộng 心tâm 。 行hành 陰ấm 若nhược 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 不bất 共cộng 心tâm 。 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 生sanh 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 不bất 共cộng 心tâm 。 隨tùy 心tâm 轉chuyển 不bất 隨tùy 心tâm 轉chuyển 亦diệc 如như 是thị 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 業nghiệp 幾kỷ 非phi 業nghiệp 。 三tam 非phi 業nghiệp 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 或hoặc 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 三tam 非phi 業nghiệp 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 三tam 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 或hoặc 非phi 業nghiệp 。 色sắc 陰ấm 行hành 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 業nghiệp 或hoặc 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 業nghiệp 。 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 。 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 業nghiệp 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 業nghiệp 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 舌thiệt 身thân 入nhập 香hương 味vị 觸xúc 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 業nghiệp 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 業nghiệp 。 思tư 是thị 名danh 行hành 陰ấm 業nghiệp 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 業nghiệp 。 除trừ 思tư 餘dư 行hành 陰ấm 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 業nghiệp 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 業nghiệp 相tương 應ứng 。 幾kỷ 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 三tam 業nghiệp 相tương 應ứng 。 一nhất 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 或hoặc 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 三tam 業nghiệp 相tương 應ứng 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 三tam 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 一nhất 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 色sắc 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 或hoặc 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 行hành 陰ấm 是thị 名danh 一nhất 三tam 分phần/phân 或hoặc 業nghiệp 相tương 應ứng 或hoặc 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 或hoặc 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 業nghiệp 相tương 應ứng 。 行hành 陰ấm 若nhược 思tư 相tương 應ứng 觸xúc 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 使sử 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 行hành 陰ấm 若nhược 非phi 思tư 相tương 應ứng 。 生sanh 乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。 思tư 是thị 名danh 行hành 陰ấm 不bất 說thuyết 業nghiệp 相tương 應ứng 非phi 業nghiệp 相tương 應ứng 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 共cộng 業nghiệp 幾kỷ 不bất 共cộng 業nghiệp 。 三tam 共cộng 業nghiệp 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 業nghiệp 或hoặc 不bất 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 三tam 共cộng 業nghiệp 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 三tam 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 業nghiệp 或hoặc 不bất 共cộng 業nghiệp 。 色sắc 陰ấm 行hành 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 共cộng 業nghiệp 或hoặc 不bất 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 共cộng 業nghiệp 。 色sắc 陰ấm 若nhược 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 不bất 共cộng 業nghiệp 。 色sắc 陰ấm 若nhược 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 十thập 色sắc 入nhập 初sơ 三tam 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 不bất 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 共cộng 業nghiệp 。 行hành 陰ấm 若nhược 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 共cộng 業nghiệp 生sanh 共cộng 住trú 共cộng 滅diệt 。 又hựu 定định 心tâm 思tư 觸xúc 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 。 使sử 無vô 想tưởng 定định 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 共cộng 業nghiệp 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 不bất 共cộng 業nghiệp 。 若nhược 行hành 陰ấm 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 不bất 共cộng 住trú 不bất 共cộng 滅diệt 。 不bất 定định 心tâm 思tư 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 得đắc 果quả 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 不bất 共cộng 業nghiệp 。 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 不bất 隨tùy 業nghiệp 轉chuyển 。 亦diệc 如như 是thị 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 因nhân 幾kỷ 非phi 因nhân 。 三tam 因nhân 。 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 因nhân 或hoặc 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 三tam 因nhân 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 識thức 陰ấm 。 是thị 名danh 三tam 因nhân 。 云vân 何hà 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 因nhân 或hoặc 非phi 因nhân 。 色sắc 陰ấm 行hành 陰ấm 。 是thị 名danh 二nhị 二nhị 分phần 或hoặc 因nhân 或hoặc 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 因nhân 。 色sắc 陰ấm 若nhược 報báo 法pháp 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 因nhân 。 色sắc 陰ấm 善thiện 若nhược 不bất 善thiện 及cập 四tứ 大đại 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 大đại 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 因nhân 。 若nhược 色sắc 陰ấm 報báo 色sắc 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 香hương 味vị 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 除trừ 四tứ 大đại 餘dư 觸xúc 入nhập 所sở 攝nhiếp 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 因nhân 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 因nhân 。 行hành 陰ấm 緣duyên 行hành 陰ấm 非phi 緣duyên 有hữu 報báo 。 除trừ 得đắc 果quả 餘dư 行hành 陰ấm 非phi 緣duyên 善thiện 報báo 。 思tư 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 。 使sử 結kết 二nhị 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 因nhân 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 因nhân 。 行hành 陰ấm 緣duyên 無vô 報báo 不bất 共cộng 業nghiệp 生sanh 老lão 死tử 命mạng 得đắc 果quả 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 因nhân 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 有hữu 因nhân 幾kỷ 無vô 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 因nhân 。 一nhất 切thiết 有hữu 結kết 。 一nhất 切thiết 有hữu 緣duyên 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 知tri 幾kỷ 非phi 知tri 。 一nhất 切thiết 知tri 如như 事sự 知tri 見kiến 。 一nhất 切thiết 識thức 意ý 識thức 如như 事sự 識thức 。 一nhất 切thiết 解giải 如như 事sự 知tri 見kiến 。 一nhất 切thiết 了liễu 如như 事sự 知tri 見kiến 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 斷đoạn 智trí 知tri 。 幾kỷ 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 。 或hoặc 斷đoạn 智trí 知tri 或hoặc 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 色sắc 陰ấm 不bất 善thiện 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 色sắc 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 入nhập 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 香hương 入nhập 味vị 入nhập 觸xúc 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 善thiện 心tâm 若nhược 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 受thọ 陰ấm 不bất 善thiện 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 受thọ 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 法Pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 想tưởng 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 行hành 陰ấm 不bất 善thiện 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 行hành 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 。 除trừ 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 餘dư 行hành 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 識thức 陰ấm 不bất 善thiện 意ý 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 斷đoạn 智trí 知tri 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 識thức 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 斷đoạn 智trí 知tri 。 斷đoạn 非phi 斷đoạn 亦diệc 如như 是thị 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 修tu 幾kỷ 非phi 修tu 。 一nhất 切thiết 二nhị 分phần 。 或hoặc 修tu 或hoặc 非phi 修tu 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 修tu 。 色sắc 陰ấm 若nhược 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 修tu 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 修tu 。 色sắc 陰ấm 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 入nhập 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 香hương 入nhập 味vị 入nhập 觸xúc 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 不bất 善thiện 心tâm 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 修tu 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 修tu 。 受thọ 陰ấm 善thiện 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 修tu 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 修tu 。 受thọ 陰ấm 不bất 善thiện 無vô 記ký 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 修tu 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 修tu 。 想tưởng 陰ấm 善thiện 法Pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 修tu 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 修tu 。 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 無vô 記ký 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 修tu 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 修tu 。 行hành 陰ấm 善thiện 思tư 乃nãi 至chí 心tâm 捨xả 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 修tu 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 修tu 。 行hành 陰ấm 不bất 善thiện 無vô 記ký 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 修tu 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 修tu 。 識thức 陰ấm 善thiện 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 修tu 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 修tu 。 識thức 陰ấm 不bất 善thiện 無vô 記ký 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 修tu 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 證chứng 幾kỷ 非phi 證chứng 。 一nhất 切thiết 證chứng 如như 事sự 知tri 見kiến 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 善thiện 幾kỷ 不bất 善thiện 幾kỷ 無vô 記ký 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 。 或hoặc 善thiện 或hoặc 不bất 善thiện 或hoặc 無vô 記ký 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 善thiện 。 若nhược 色sắc 陰ấm 修tu 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 善thiện 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 不bất 善thiện 。 若nhược 色sắc 陰ấm 斷đoạn 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 。 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 無vô 記ký 。 色sắc 陰ấm 受thọ 色sắc 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 入nhập 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 香hương 入nhập 味vị 入nhập 觸xúc 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 無vô 記ký 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 善thiện 。 若nhược 受thọ 陰ấm 修tu 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 善thiện 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 不bất 善thiện 。 受thọ 陰ấm 斷đoạn 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 無vô 記ký 。 受thọ 陰ấm 受thọ 受thọ 陰ấm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法Pháp 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 無vô 記ký 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 善thiện 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 修tu 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 善thiện 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 想tưởng 陰ấm 斷đoạn 。 法pháp 想tưởng 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 無vô 記ký 。 想tưởng 陰ấm 受thọ 想tưởng 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 無vô 記ký 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 善thiện 。 行hành 陰ấm 修tu 思tư 乃nãi 至chí 心tâm 捨xả 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 善thiện 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 不bất 善thiện 行hành 陰ấm 斷đoạn 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 無vô 記ký 。 行hành 陰ấm 受thọ 行hành 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 怖bố 生sanh 老lão 死tử 命mạng 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 無vô 記ký 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 善thiện 。 識thức 陰ấm 修tu 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 善thiện 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 不bất 善thiện 。 識thức 陰ấm 斷đoạn 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 不bất 善thiện 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 無vô 記ký 。 識thức 陰ấm 受thọ 識thức 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法Pháp 眼nhãn 識thức 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 無vô 記ký 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 學học 幾kỷ 無Vô 學Học 。 幾kỷ 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 。 或hoặc 學học 或hoặc 無Vô 學Học 或hoặc 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 學học 。 色sắc 陰ấm 若nhược 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 聖thánh 心tâm 入nhập 聖thánh 道Đạo 。 若nhược 堅kiên 信tín 若nhược 堅kiên 法pháp 。 及cập 餘dư 趣thú 人nhân 見kiến 行hành 過quá 患hoạn 觀quán 。 涅Niết 槃Bàn 寂tịch 滅diệt 。 如như 實thật 觀quán 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 未vị 得đắc 欲dục 得đắc 。 未vị 解giải 欲dục 解giải 。 未vị 證chứng 欲dục 證chứng 。 離ly 煩phiền 惱não 修tu 道Đạo 。 見kiến 學học 人nhân 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 斯Tư 陀Đà 含Hàm 阿A 那Na 含Hàm 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 證chứng 沙Sa 門Môn 果Quả 。 若nhược 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 若nhược 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 若nhược 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 無Vô 學Học 。 色sắc 陰ấm 若nhược 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 未vị 得đắc 聖thánh 法pháp 欲dục 得đắc 修tu 道Đạo 觀quán 智trí 具cụ 足túc 。 若nhược 智trí 地địa 若nhược 觀quán 解giải 脫thoát 心tâm 。 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 正chánh 語ngữ 。 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 色sắc 陰ấm 非phi 聖thánh 色sắc 受thọ 陰ấm 十thập 色sắc 入nhập 初sơ 四tứ 色sắc 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 學học 。 受thọ 陰ấm 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 學học 。 受thọ 陰ấm 學học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 乃nãi 至chí 即tức 證chứng 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 無Vô 學Học 。 受thọ 陰ấm 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 無Vô 學Học 。 受thọ 陰ấm 無Vô 學Học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 受thọ 陰ấm 非phi 聖thánh 受thọ 受thọ 陰ấm 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 學học 想tưởng 陰ấm 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 學học 。 想tưởng 陰ấm 學học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 乃nãi 至chí 即tức 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 無Vô 學Học 。 想tưởng 陰ấm 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 無Vô 學Học 。 想tưởng 陰ấm 無Vô 學Học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 想tưởng 陰ấm 非phi 聖thánh 想tưởng 受thọ 陰ấm 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 學học 。 行hành 陰ấm 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 學học 。 行hành 陰ấm 學học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 心tâm 數số 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 無vô 漏lậu 行hành 陰ấm 所sở 攝nhiếp 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 乃nãi 至chí 即tức 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 無Vô 學Học 。 行hành 陰ấm 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 心tâm 數số 法pháp 。 若nhược 法pháp 非phi 緣duyên 無vô 漏lậu 行hành 陰ấm 所sở 攝nhiếp 非phi 學học 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 信tín 順thuận 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 行hành 陰ấm 若nhược 非phi 聖thánh 受thọ 陰ấm 思tư 乃nãi 至chí 無Vô 想Tưởng 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 學học 。 識thức 陰ấm 若nhược 聖thánh 非phi 無Vô 學Học 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 學học 。 識thức 陰ấm 學học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 是thị 名danh 識thức 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 學học 。 學học 人nhân 離ly 結kết 使sử 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 學học 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 無Vô 學Học 。 識thức 陰ấm 若nhược 聖thánh 非phi 學học 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 無Vô 學Học 。 識thức 陰ấm 無Vô 學Học 信tín 根căn 相tướng 應ưng 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 無Vô 學Học 。 無Vô 學Học 人nhân 欲dục 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。 乃nãi 至chí 即tức 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 若nhược 實thật 人nhân 若nhược 趣thú 若nhược 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 無Vô 學Học 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 識thức 陰ấm 非phi 聖thánh 識thức 受thọ 陰ấm 眼nhãn 識thức 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 報báo 幾kỷ 報báo 法pháp 。 幾kỷ 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 。 或hoặc 報báo 或hoặc 報báo 法pháp 或hoặc 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 報báo 。 色sắc 陰ấm 若nhược 受thọ 色sắc 陰ấm 善thiện 報báo 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 入nhập 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 身thân 好hảo/hiếu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 。 軟nhuyễn 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 。 適thích 意ý 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 受thọ 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 報báo 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 報báo 法pháp 。 色sắc 陰ấm 若nhược 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 報báo 法pháp 。 除trừ 色sắc 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 色sắc 陰ấm 善thiện 不bất 善thiện 若nhược 善thiện 心tâm 若nhược 不bất 善thiện 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 色sắc 陰ấm 若nhược 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 若nhược 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 若nhược 外ngoại 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 若nhược 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 報báo 。 受thọ 陰ấm 若nhược 受thọ 受thọ 陰ấm 善thiện 報báo 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 報báo 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 報báo 法pháp 。 受thọ 陰ấm 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 報báo 法pháp 。 除trừ 受thọ 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 受thọ 陰ấm 善thiện 不bất 善thiện 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 受thọ 陰ấm 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 報báo 。 想tưởng 陰ấm 若nhược 受thọ 想tưởng 陰ấm 善thiện 報báo 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 報báo 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 報báo 法pháp 。 想tưởng 陰ấm 若nhược 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 報báo 法pháp 。 除trừ 想tưởng 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 想tưởng 陰ấm 善thiện 不bất 善thiện 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 想tưởng 陰ấm 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 報báo 。 行hành 陰ấm 受thọ 行hành 陰ấm 善thiện 報báo 除trừ 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 。 餘dư 思tư 乃nãi 至chí 心tâm 捨xả 怖bố 生sanh 老lão 死tử 命mạng 無vô 想tưởng 定định 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 報báo 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 報báo 法pháp 。 行hành 陰ấm 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 報báo 法pháp 。 除trừ 行hành 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 行hành 陰ấm 善thiện 不bất 善thiện 思tư 乃nãi 至chí 煩phiền 惱não 。 使sử 結kết 二nhị 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 行hành 陰ấm 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 。 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 生sanh 老lão 死tử 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 報báo 。 識thức 陰ấm 若nhược 受thọ 識thức 陰ấm 善thiện 報báo 眼nhãn 識thức 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 報báo 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 報báo 法pháp 。 識thức 陰ấm 有hữu 報báo 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 報báo 法pháp 。 除trừ 識thức 陰ấm 善thiện 報báo 。 餘dư 識thức 陰ấm 善thiện 不bất 善thiện 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 報báo 法pháp 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 識thức 陰ấm 無vô 記ký 非phi 我ngã 分phần/phân 攝nhiếp 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 。 或hoặc 見kiến 斷đoạn 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 或hoặc 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 色sắc 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 見kiến 斷đoạn 。 煩phiền 惱não 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 色sắc 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 。 煩phiền 惱não 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 色sắc 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 入nhập 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 香hương 入nhập 味vị 入nhập 觸xúc 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 善thiện 心tâm 無vô 記ký 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 外ngoại 聲thanh 耳nhĩ 識thức 所sở 知tri 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 受thọ 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 受thọ 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 受thọ 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 想tưởng 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 行hành 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 行hành 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 一nhất 時thời 俱câu 斷đoạn 。 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 。 煩phiền 惱não 結kết 使sử 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 行hành 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 。 除trừ 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 餘dư 行hành 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 識thức 陰ấm 若nhược 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 見kiến 斷đoạn 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 識thức 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。 識thức 陰ấm 善thiện 無vô 記ký 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 。

五ngũ 陰ấm 幾kỷ 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 幾kỷ 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 。 或hoặc 見kiến 斷đoạn 因nhân 或hoặc 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 或hoặc 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 色sắc 陰ấm 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 入nhập 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 非phi 妍nghiên 膚phu 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 身thân 非phi 眾chúng 妙diệu 香hương 非phi 好hảo/hiếu 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 麁thô 重trọng 堅kiên 澁sáp 。 見kiến 斷đoạn 因nhân 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 色sắc 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 入nhập 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 端đoan 嚴nghiêm 非phi 妍nghiên 膚phu 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 身thân 非phi 好hảo/hiếu 香hương 非phi 軟nhuyễn 香hương 非phi 適thích 意ý 香hương 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 麁thô 重trọng 堅kiên 澁sáp 。 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 色sắc 陰ấm 善thiện 色sắc 陰ấm 善thiện 法Pháp 報báo 。 色sắc 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 鼻tị 入nhập 舌thiệt 入nhập 身thân 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 端đoan 嚴nghiêm 妍nghiên 膚phu 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 眾chúng 妙diệu 聲thanh 軟nhuyễn 聲thanh 。 身thân 好hảo/hiếu 香hương 軟nhuyễn 香hương 適thích 意ý 香hương 。 身thân 甜điềm 酢tạc 苦khổ 辛tân 醎hàm 淡đạm 涎tiên 癊ấm 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 細tế 軟nhuyễn 滑hoạt 。 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 外ngoại 聲thanh 香hương 味vị 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 受thọ 陰ấm 若nhược 見kiến 斷đoạn 受thọ 陰ấm 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 受thọ 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 受thọ 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 受thọ 陰ấm 善thiện 受thọ 陰ấm 善thiện 法Pháp 報báo 。 受thọ 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 相tương 應ứng 。 見kiến 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 想tưởng 陰ấm 不bất 善thiện 非phi 見kiến 斷đoạn 。 思tư 惟duy 斷đoạn 煩phiền 惱não 相tương 應ứng 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 若nhược 想tưởng 陰ấm 善thiện 想tưởng 陰ấm 善thiện 法Pháp 報báo 想tưởng 陰ấm 若nhược 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 行hành 陰ấm 見kiến 斷đoạn 行hành 陰ấm 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 行hành 陰ấm 若nhược 思tư 惟duy 斷đoạn 。 行hành 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 命mạng 結kết 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 行hành 陰ấm 若nhược 行hành 陰ấm 善thiện 善thiện 法Pháp 報báo 。 行hành 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法pháp 。 除trừ 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 結kết 。 餘dư 行hành 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 。 識thức 陰ấm 若nhược 見kiến 斷đoạn 識thức 陰ấm 見kiến 斷đoạn 法pháp 報báo 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 見kiến 斷đoạn 因nhân 云vân 何hà 識thức 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 識thức 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 識thức 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 法pháp 報báo 。 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。 識thức 陰ấm 善thiện 識thức 陰ấm 善thiện 法Pháp 報báo 識thức 陰ấm 非phi 報báo 非phi 報báo 法Pháp 眼nhãn 識thức 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 非phi 見kiến 斷đoạn 非phi 思tư 惟duy 斷đoạn 因nhân 。

五ngũ 陰ấm 。 幾kỷ 欲dục 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 幾kỷ 不bất 繫hệ 。 一nhất 切thiết 四tứ 分phần/phân 或hoặc 欲dục 界giới 繫hệ 或hoặc 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 或hoặc 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 色sắc 陰ấm 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 入nhập 香hương 入nhập 味vị 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 非phi 好hảo/hiếu 色sắc 。 端đoan 嚴nghiêm 非phi 端đoan 嚴nghiêm 。 妍nghiên 膚phu 非phi 妍nghiên 膚phu 。 嚴nghiêm 淨tịnh 非phi 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 非phi 好hảo/hiếu 聲thanh 。 眾chúng 妙diệu 聲thanh 非phi 眾chúng 妙diệu 聲thanh 。 軟nhuyễn 聲thanh 非phi 軟nhuyễn 聲thanh 。 身thân 冷lãnh 熱nhiệt 輕khinh 重trọng 麁thô 細tế 澁sáp 滑hoạt 堅kiên 軟nhuyễn 。 欲dục 行hành 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 外ngoại 聲thanh 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 非phi 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 色sắc 陰ấm 色sắc 漏lậu 。 眼nhãn 入nhập 耳nhĩ 入nhập 。 身thân 好hảo/hiếu 色sắc 端đoan 嚴nghiêm 妍nghiên 膚phu 嚴nghiêm 淨tịnh 。 身thân 好hảo/hiếu 聲thanh 眾chúng 妙diệu 聲thanh 軟nhuyễn 聲thanh 。 身thân 冷lãnh 輕khinh 細tế 軟nhuyễn 滑hoạt 色sắc 行hành 心tâm 所sở 起khởi 去khứ 來lai 屈khuất 申thân 迴hồi 轉chuyển 身thân 教giáo 。 集tập 聲thanh 音âm 句cú 言ngôn 語ngữ 口khẩu 教giáo 。 外ngoại 色sắc 眼nhãn 識thức 所sở 知tri 。 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 外ngoại 聲thanh 外ngoại 觸xúc 身thân 識thức 所sở 知tri 。 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 色sắc 陰ấm 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 有hữu 漏lậu 身thân 口khẩu 戒giới 無vô 教giáo 。 有hữu 漏lậu 身thân 進tiến 有hữu 漏lậu 身thân 除trừ 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 不bất 繫hệ 。 色sắc 陰ấm 若nhược 聖thánh 無vô 漏lậu 正chánh 語ngữ 正chánh 業nghiệp 正chánh 命mạng 正chánh 身thân 進tiến 正chánh 身thân 除trừ 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 受thọ 陰ấm 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 受thọ 陰ấm 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 眼nhãn 觸xúc 受thọ 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 受thọ 陰ấm 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 受thọ 陰ấm 不bất 繫hệ 。 受thọ 陰ấm 聖thánh 無vô 漏lậu 意ý 觸xúc 受thọ 。 是thị 名danh 受thọ 陰ấm 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 想tưởng 陰ấm 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 想tưởng 陰ấm 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 色sắc 想tưởng 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 想tưởng 陰ấm 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 想tưởng 陰ấm 不bất 繫hệ 。 想tưởng 陰ấm 聖thánh 無vô 漏lậu 法pháp 想tưởng 。 是thị 名danh 想tưởng 陰ấm 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 若nhược 行hành 陰ấm 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 貪tham 無vô 恚khuể 無vô 癡si 順thuận 信tín 悔hối 不bất 悔hối 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 疑nghi 怖bố 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 行hành 陰ấm 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 無vô 想tưởng 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 若nhược 行hành 陰ấm 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 疑nghi 煩phiền 惱não 使sử 生sanh 老lão 死tử 命mạng 結kết 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 行hành 陰ấm 不bất 繫hệ 。 行hành 陰ấm 聖thánh 無vô 漏lậu 思tư 觸xúc 思tư 惟duy 覺giác 觀quán 。 見kiến 慧tuệ 解giải 脫thoát 無vô 癡si 順thuận 信tín 悅duyệt 喜hỷ 心tâm 進tiến 心tâm 除trừ 。 信tín 欲dục 不bất 放phóng 逸dật 念niệm 定định 心tâm 捨xả 得đắc 果quả 滅diệt 盡tận 定định 。 是thị 名danh 行hành 陰ấm 不bất 繫hệ 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 識thức 陰ấm 若nhược 欲dục 漏lậu 有hữu 漏lậu 眼nhãn 識thức 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 欲dục 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 識thức 陰ấm 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 。 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 識thức 身thân 識thức 意ý 識thức 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 色sắc 界giới 繫hệ 。 云vân 何hà 識thức 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 。 識thức 陰ấm 無vô 色sắc 漏lậu 有hữu 漏lậu 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 無vô 色sắc 界giới 繫hệ 云vân 何hà 識thức 陰ấm 不bất 繫hệ 。 識thức 陰ấm 聖thánh 無vô 漏lậu 意ý 界giới 意ý 識thức 界giới 。 是thị 名danh 識thức 陰ấm 不bất 繫hệ 。

五ngũ 陰ấm 。 幾kỷ 過quá 去khứ 。 幾kỷ 未vị 來lai 。 幾kỷ 現hiện 在tại 。 幾kỷ 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 。 一nhất 切thiết 三tam 分phần/phân 或hoặc 過quá 去khứ 或hoặc 未vị 來lai 或hoặc 現hiện 在tại 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 過quá 去khứ 。 色sắc 陰ấm 生sanh 已dĩ 滅diệt 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 過quá 去khứ 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 未vị 來lai 。 色sắc 陰ấm 未vị 生sanh 未vị 出xuất 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 未vị 來lai 。 云vân 何hà 色sắc 陰ấm 現hiện 在tại 。 生sanh 未vị 滅diệt 色sắc 陰ấm 。 是thị 名danh 色sắc 陰ấm 現hiện 在tại 。 受thọ 陰ấm 想tưởng 陰ấm 行hành 陰ấm 識thức 陰ấm 亦diệc 如như 是thị 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam