Xa Lộ Ấn

 

Ngửa hai tay cài nhau

Đều đem độ Thiền Trí (2 ngón cái)

Vịn lóng dưới Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Thành Xa Lộ bảy báu

Đến cung Kim Cương ấy

Thỉnh Tôn với quyến thuộc

Nương Xa Lộ báu này

Tống Xa Lộ Chân Ngôn là:

“Án, đô lỗ, đô lỗ, hồng

OṂ_ TURU TURU HŪṂ

_ Chẳng bung tướng Ấn trước

Nên đem độ Thiền Trí (2 ngón cái)

Hướng thân bật Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Liền thành Thỉnh Xa Lộ

Chân Ngôn là:

Nẵng mạc tất-để-lý-dã địa-vĩ ca nam, đát tha nghiệt đá nam. Án, phộc nhật-lãng nghĩ nương, a ca la-sái dã, sa-phộc hạ”

NAMAḤ STRIYA-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ_ OṂ_

VAJRAṂGNI AKARṢAYA _ SVĀHĀ

_ Xa Lộ trụ hư không

Nên nghênh đón chúng Thánh

Phước Trí (2 tay) Nội Phộc Quyền

Trí Độ (ngón cái trái) như móc câu

Hướng thân Triệu (Thỉnh triệu) ba lần

Bản Tôn và quyến thuộc

Chẳng buông bỏ Bản Thệ Thỉnh giáng xuống Đạo Trường Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la địa-lực, ma hạ tác cật-la, phộc nhật-lệ, ê hứ-duệ hứ, saphộc hạ

OṂ _ VAJRA DHṚK _ MAHĀ-CAKRA-VAJRĪ_ EHYEHI_ SVĀHĀ