Vũ Cúng Dường

Dâng hiến Thánh mười phương

Hai tay Kim Cương Quyền

Chuyễn phải, bung trên đỉnh

Tưởng mây Diệu Kỹ Nhạc

Tràn khắp các Thế Giới

“Án, tát phộc bổ nhi-duệ”

OṂ–SARVA PUṆYE