Vũ Ấn

Vũ Ấn (Ấn múa): Đem 2 tay Kim Cương Quyền cùng xoay chuyển quanh, đều từ ngón út buông tán. Liền kết Kim Cương Hợp Chưởng đặt trên đỉnh đầu (Kim Cương Hợp Chưởng là chắp 2 tay lại khiến cho các đầu ngón tay cùng cài chéo nhau, bên phải đè bên trái)

Chân Ngôn là :

“Án_ Tát phộc bố nhi”

Phần bên trên là 4 Nội Cúng Dường