Vô Thường Vô Ngã Trong Kinh Pháp Cú
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email