VÔ NHẤT ĐẠI SƯ THÍCH THIỀN TÂM
MỘT CAO TĂNG CẬN ĐẠI
Biên soạn: Bồ tát giới Bảo Đăng – Giảo chánh: Sa Môn Thích Hải Quang 
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Sách: