VÔ NHẤT ĐẠI SƯ THÍCH THIỀN TÂM
MỘT CAO TĂNG CẬN ĐẠI
Biên soạn: Bồ tát giới Bảo Đăng
Giảo chánh: Sa Môn Thích Hải Quang 
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Sách: