Vô Lượng Thọ

Vô Lượng Thọ

Từ điển Đạo Uyển


無量壽; S: amitāyus; Một hiện thân của A-di-đà Phật. Dưới dạng Vô Lượng Thọ, A-di-đà được trình bày trong tư thế Toạ thiền, hai tay cầm bình nước Cam-lộ (bất tử tửu 不死酒, nước bất tử; s: amṛta).

Related posts

error: