Vĩnh Bình tự

Vĩnh Bình tự

Vĩnh Bình tự

Từ điển Đạo Uyển


永平寺; J: eihei-ji; Một trong hai ngôi chùa chính của tông Tào Ðộng ở Nhật Bản, được Thiền sư Ðạo Nguyên Hi Huyền thành lập năm 1243. Chùa thứ hai là Tổng Trì tự (sōji-ji).

error: