Thỉnh Kim Quan Thăng Thượng Giá
Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ