Lễ sơ tạ – Cung tiến giác linh – Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ