Lễ Phát nguyện – Hoa đăng cúng dường
Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ