Lễ Cung Thỉnh Kim Quan Trà Tỳ
Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ