Cung thỉnh giác linh tham lễ Phật Tổ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam – Tang lễ của Trưởng lão Hoà Thượng thượng Nguyên hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ.