Vị li dục

Vị li dục

Vị li dục

Từ điển Đạo Uyển


未離欲; C: wèilíyù; J: miriyoku; Trạng thái chưa tự tại đối với sự ham muốn (s: avītarāga). Trong Du-già sư địa luận, giai đoạn nầy tương đương với quả vị Dư lưu, và là giai vị đầu tiên trong ba quả vị li dục (Tam li dục 三離欲).

error: