VI  ĐÀ TÔN THIÊN
Biên soạn: HUYỀN THANH

 

Vi Đà Tôn Thiên tên Phạn là Skandha, nguyên là vị Thần Chiến Đấu rất được sùng bái và lưu hành ở Nam Ấn Độ, đến sau thế kỷ thứ năm thì lưu truyền đến Bắc Ấn Độ, được du nhập vào Phật Giáo Đại Thừa và trở thành vị Thần chủ hộ chốn Già Lam (Vihara-pāla). Từ đây Skanda được gọi là Tắc Kiến Đà Thiên, Tư Kiến Đà Thiên, Kiến Đà Thiên, Vi Đà Thiên, Vi Đà Bồ Tát. Hoặc xưng là Vi Tướng Quân, Vi Thiên Tướng Quân, Vi Đà Thiên Tướng, Đại Kiên, Thiên Thần Quỷ, Âm Cuồng, Cưu Ma La (Kumāra), Thiện Phạm (Subrahma)… là một trong 8 vị Đại Tướng Quân của Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, vị đứng đầu trong 32 vị Đại Tướng Quân của bốn vị Thiên Vương. Bình sinh rất thông tuệ, sớm lìa trần dục, tu hành nghiệp Đồng Chân (Kumāra-bhūta) của Phạm Hạnh (Brahma-caryā) trong sạch, nhận sự giao phó của Đức Phật trấn hộ ba châu: Đông Thắng Thân Châu (Pūrva-videha), Tây Ngưu Hóa Châu (Apara-godhānīya), Nam Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa)… do vậy có tên gọi là Tam Châu Cảm Ứng Vi Đà Tôn Thiên Hộ  Pháp.

Trong Phật Môn thì người niệm Thánh Hiệu của Vi Đà Tôn Thiên chẳng nhiều. Có điều mỗi khi gặp nạn gấp thì ngoài việc trì niệm Thánh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt nên trì niệm thêm Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú Vi Đà Giáng Ma Chú thời sẽ được cảm ứng.

1.) Thánh Hiệu Quán Thế Âm Bồ  Tát

𑖡𑖦𑖺 𑖁𑖨𑖿𑖧  𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧

NAMO ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

(Quy mệnh Đức Đại Bi Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát)

2.) Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú:

𑖌𑖼_ 𑖭𑖿𑖎𑖡𑖿𑖟-𑖨𑖯𑖕 𑖭𑖿𑖪 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖮𑖳𑖽

OṂ_ SKANDA-RĀJA  SVA  SIDDHI HŪṂ

(Hỡi sự thành tựu của chính Vi Đà Vương, hãy khủng bố mọi chướng nạn)

3.) Vi Đà Bồ Tát Giáng Ma Chú:

𑖌𑖼_ 𑖭𑖿𑖎𑖡𑖿𑖟 𑖓𑖿𑖔𑖰𑖡𑖿𑖟 𑖦𑖮𑖯-𑖓𑖿𑖔𑖰𑖡𑖿𑖟 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_ SKANDA  CCHINDA  MAHĀ-CCHINDA  SVĀHĀ

(Hỡi Vi Đà Tôn Thiên hãy chặt đứt chướng ngại bên trong, chặt đứt chướng ngại lớn bên ngoài, giúp cho thành tựu cát  tường)