Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
Đại Sư Thái Hư
Việt dịch: Thích Hồng Nhơn
Diễn đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Hoàng Ly