Văn Thù Yết Ma Ấn

Hai tay đều nắm Kim Cương Quyền

Định Vũ (tay trái) để ngay trên trái tim

Tuệ Vũ (tay phải) giống như thế cầm kiếm

Do sức Yết Ma Diệu Ấn này Thân ngang đồng Tôn không có khác Yết Ma Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la để khất-xoa-noa, đàm”

OṂ– VAJRA-TĪKṢṆA DHAṂ

, đổ sử-dã, hộc” 

OṂ– VAJRA-TĪKṢṆA TUṢYA HOḤ