VĂN THÙ BỒ TÁT HIẾN PHẬT ĐÀ LA NI DANH Ô TÔ TRA

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, Đức Phật sắc cho A Nan rằng: “Vì chúng sinh đắm chìm trong khổ não ở đời vị lai nên rộng nói lưu bố”

Thời Văn Thù Bồ Tát nói Kệ rằng:

 

Tất cả loại chúng sinh
Đắm chìm cõi Dâm Quỷ
Không thể tỉnh ngộ được
Tuy Ta hay cứu bạt
Cắt sạch gốc sinh tử
Khắp chốn vui tịch diệt

Liền nói Đà La Ni là:

Cú lợi, cú lợi đế na. Ưu quật, ưu quật đế na. Độ hô, độ hô đế na. Cứu tra, cứu tra đế na. Nhạ mật đô, nhạ mật đô đế na. Cứu tra, cứu tra hô đế na. Ưu thủ, ưu thủ đế na. Gia mật nhạ, gia mật nhạ đế na. Độ hô tra, cứu tra, tát-phộc ha.

KULE KULE TENA _AṄKA AṄKA TENA_ DHŪHŪ DHŪHŪ TENA_ KUṬA KUṬA TENA_ JYĀ ME TU_ JYĀ ME TU TENA _ KUṬṬA KUṬṬA HŪ TENA_ ŪṢUS ŪṢUS TENA _ JAMIN-JYĀ JAMIN-JYĀ TENA_ DHŪ HUTA KUṬA SVĀHĀ

Tụng Chú trên 3 biến, kết chỉ làm 7 gút rồi cột buộc ở ống chân. Chú này hay khiến cho kẻ mất Tâm quay lại được Chính Niệm, cột hết 3 Độc, tự nhiên trong mát.

Như có kẻ mà tinh thần bị nhận chìm dưới vực sâu Vô Minh, mãi đam mê ở sinh tử mà chẳng ra khỏi được. Than ôi! Thật rất đáng thương! Nếu có người, Tâm được tỉnh ngộ, tự mình chán ghét (yểm ố). Đây là chỗ hành xử của Phàm Phu ngu hạ, Quỷ Thần, Súc Sinh chẳng phải là nơi thích hợp (sở nghi) của Phạm Hạnh, chẳng phải là ước nguyện (sở nguyện) của Thánh Nhân.Như người ấy thì có thể trao cho Đà La Ni này. Đừng truyền cho kẻ tin ít, phỉ báng, nghi ngờ, thô tục, kiêu mạn.

Giả sử trì không có nghiệm tức bị chuyển lùi đọa lạc. Nếu chí thành tụng thì hết dần lửa dâm dục, diệt xong Kiết Sử, Tâm được giải thoát. Tấm giải thoát xong ắt được Đạo Quả. Đây là công dụng Thần Lực thành thật chẳng hư dối.

Người hành Pháp này không được uống rượu, ăn Ngũ Tân (Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ), ăn thứ có máu… Người Nam chỉ dùng 9 lần 9 là 81 ngày. Người nữ chỉ dùng 7 lần 7 là 49 ngày. Ngày đêm 6 Thời chuyên Tâm đọc tụng. Đốt Trầm Thủy Hương, Bạch Đàn Hương; rải hoa cúng dường chư Phật khắp 10 phương. Ngày 3 lần, đêm 3 lần, cẩn thận đừng để lãng quên.

Số ngày chưa mãn thì trong Thời khác ở riêng trong hang núi, tinh xá hoặc tụ lạc sao cho 4 hướng đều lánh xa con người. Nên sinh Tâm mừng vui thâm sâu, tự phát niềm vui mới mẻ .

Nay Ta gặp được Thần Lực của Đại Thánh, Thân này thích hợp đến Thân Phật, chẳng sợ chìm đắm.

Như vậy tĩnh Tâm, niệm niệm tin hướng, cắt đứt các ác, chuyển lời nói ly gián, luận bàn tạp loạn, chẳng nhớ danh lợi. Như thế số ngày đã đủ, quyết định giải thoát, Tâm ấy thảnh thơi không còn Dục Mạn.

_ Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 07/06/2011