VĂN THÙ ẤN

 

Chắp tay lại, giữa trống không (Không Tâm Hợp Chưởng) đem Cái (?ngón giữa) đè 2 Thủy (2 ngón vô danh) co 2 Phong (2 ngón trỏ) vịn đầu ngón Không (2 ngón cái).

Chân Ngôn là:

“Án _ A vị la hồng khư tả lạc”

*)OṂ _ AḤ VIRA HŪṂ KHACARAḤ

Nếu muốn cầu Tức Tai, cần diệt hết 7 loại tai nạn là: Mặt trời mặt trăng che nuốt, 5 vì sao sai trái mất độ bình thường, binh giặc nổi dậy, nước hạn chẳng đúng thời, gió mưa mất độ, bầy tôi phản nghịch gây tổn hại cho quốc dân, cọp sói thú ác ăn nuốt chúng sinh, lúa gạo (Ngũ cốc) chẳng được mùa.Tai họa như vậy với sự sợ hãi về ách nạn cấp thời thuộc quan phủ và tai ách bị chết thuộc nạn vua chúa… thảy đều tiêu tan.