VĂN TÁC BẠCH TẠ PHÁP

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Hôm nay, trước đài hoa trang nghiêm trong ánh hào quang của Chư Phật dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức, với hình ảnh uy nghi, màu huỳnh y rực hồng, niềm hoan hỷ vô biên của quí Ngài đã tràn ngập trong tâm hồn chúng con, trong buổi lễ mãn khoá hôm nay.

Trước khi dâng bài tác bạch lên chư Tôn Đức, chúng con…… xin đốt nén tâm hương dâng niềm tôn kính đảnh lễ cúng dường chư Tôn Đức chứng minh.

Kính bạch quí Ngài,

Thật là diễm phúc và duyên lành cho Tăng Ni….chúng con, chắc trong những kiếp quá khứ chúng con đã tạo được nhiều nhơn lành nên nay chúng con được sanh làm thân người, sớm gặp được Phật pháp và đầy đủ thiện duyên xuất gia tu học, lại được thừa hưởng một sự nghiệp, một kho tàng vô giá, mà quí Ngài đã trao trọn vẹn cho chúng con.

Mùa hạ năm nay, dù trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt vì đàn hậu tấn của chúng con, Quý Ngài đã không quản ngại khó nhọc, thực hiện khoá Kiết Hạ An Cư, để Tăng Ni chúng con có nơi nương về cùng nhau sách tấn tu học, thúc liễm phân tâm trau dồi Tam Vô Lậu Học. Quí Ngài đã thể hiện lòng từ bi cao cả trong tinh thần “vô ngã vị tha”của Bồ Tát. Mặc dù tuổi già sức yếu, Phật sự quá nhiều, nhưng vì tiền đồ Đạo Pháp, vì chúng sanh vào đường sanh để độ tha. Nơi nào chúng sanh cần quí Ngài đến, nơi nào Đạo Pháp cần quí Ngài đi, không quản gian lao, không từ khó nhọc. Với niềm lo lắng đã hiện rõ trên nét mặt hiền hoà của quí Ngài đã in sâu vào tâm trí của chúng con. Chúng con vô cùng sung sướng và đặt niềm tin tưởng vô biên.

Kính bạch …..

Thấm thoát thời gian đã trôi qua, ba tháng An Cư Kiết Hạ đã viên mãn. Chúng con vô cùng sung sướng và vui mừng hơn bao giờ hết, sự sung sướng của chúng con chính là niềm hoan hỷ của chư Tôn Đức, làm vơi đi nỗi lo âu của quí Ngài trong những tháng ngày qua.

Thật vậy chúng con là những đứa cùng tử đang lang thang mãi mê theo nghiệp lực thấp hèn, không tìm ra được kho tàng quí giá, của người cha giàu sang. Nay chúng con nhờ sự khai sáng của quí Ngài, mới nhận chân được giá trị cao quí của những tâm hồn cao thượng.

Chúng con quên Phật chứ Phật nào có xa lìa chúng sanh. Chúng con vì vô minh phiền não, phân biệt chấp trước, nên đã xem thường đời sống cao quí của quí Ngài. Ngược lại, quí Ngài luôn thương tưởng chúng con như người mẹ hiền thương con và không có một niệm xa lìa chúng con.

Chúng con thiết nghĩ:

Cha mẹ sanh thân cốt nhục cù lao.
Thầy Tổ nuôi dưỡng tinh thần khó nhọc.

Thật vậy, trong những năm qua và gần đây, nhất là ba tháng an cư quí Ngài đã trao cho chúng con những lời vàng ngọc vô cùng quí báu, nhờ sự trưởng dưỡng của quí Ngài qua các thời pháp là món ăn tinh thần vô cùng cao quí.

Nói cách khác, quí Ngài đã trao cho chúng con một đạo đức vững chắc, một sự nghiệp là trí huệ, mở cho chúng con một trí huệ nhãn quang minh trên thân thể chất đầy vô minh giả hợp vô thường này. Từ đó trang bị cho chúng con những pháp khí sắc bén, làm tư lương cho bước đường hành đạo, hoằng pháp lợi sanh, cũng như đường đi đến chỗ giải thoát, tạo cho chúng con trình độ nhận thức, về lý tưởng sống, để phù hợp hiện thực với xã hội mới.

Tuy nhiên, trên đường tu tập hành đạo, trong nhiệm vụ hoằng pháp lợị sanh và trên bước đường tu giải thoát từ chúng sanh lên Thánh vị, chúng con còn đang và sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi chúng con trong cả suốt cuộc đời còn lại. Do đó, chúng con vẫn còn đang tiếp tục, mãi mãi nương tựa và mong được sự giáo dưỡng của quí Ngài nhiều hơn nữa. .

Vì thế, chúng con có thể nói:

“Công ơn dưỡng dục đã đành to lớn
Nhưng ơn  giáo dưỡng huệ mạng lại còn lớn lao”

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay, trong không khí trang nghiên và thiêng liêng này con vô cùng bồi hồi xúc động không sao nói lên hết được những cảm hiện tri ân xưng dương, tán thán và chúc tụng đến ân đức sau này của Chư Tôn đức.

Để đáp lại phần nào trong muôn một ân đức của Chư Phật chư Tổ, chư vị Tiền Bối và sự lo lắng của quí Ngài.

Tương thử thân tâm phụng trần sát
Thị tắc danh vị báo Phật ân.

Chúng con nguyện suốt đời, nương nơi quí Ngài, cố gắng trau giồi trí tuệ và đạo hạnh để xứng đáng là đứa con trung kiên của Giáo Hội, là Trưởng Tử của Đức Như Lai, nối thạnh dòng Phật.

Nguyện suốt đời thắp sáng đèn trí tuệ, quét sạch vô minh phiền não đạt đến bờ giải thoát.

Nguyện cùng nhau đoàn kết thể hiện nếp sống lục hoà, phát huy khả năng trí tuệ để phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc và chúng sanh

Quyết tâm xây dựng ngôi nhà chánh Pháp bằng giới định huệ.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Trong thời gian tu học ba tháng an cư hoặc vô tình hay cố ý, chúng con không làm sao tránh khỏi những thiếu sót làm phật ý quí Ngài, trong giờ học, hoặc lúc tu niệm. Giờ đây, trước đạo tràng, quỳ dưới đài sen trong không khí an lành và niềm hoan hỷ của chư Tôn Đức, chúng con xin thành tâm sám hối lỗi lầm do nghiệp lực gây ra. Chúng con ngưỡng mong được trên Chư Tôn Đức từ bi mẫn cố hoan hỉ và xin được sự dạy bảo thêm.

Một lần nữa, trước khi dứt lời, chúng con thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ quí Ngài được pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, phước thọ miên trường, cửu trụ Ta Bà để tiếp độ chúng con và tất cả chúng sanh trên đường tu giải thoát.

Cúi mong trên Chư Tôn đúc từ bi mẫn nạp và chứng minh những lời tác bạch mộc mạc, chân thành của chúng con.