VĂN NĂM PHÁP SÁM HỐI CỦA BỒ TÁT
Mất tên người dịch sang Hán văn, nay y cứ theo bản trong Lương lục
Việt dịch: Thích Đồng Nguyên

Ba đời mười phương chư Phật dùng năm mắt chiếu soi thế gian, biết hết ba đại, thấy rõ tướng tội phước. Đệ tử chúng con tên… từ vô số kiếp đến nay, chẳng gặp được thiện tri thức, tạo hết tất cả tội, phá giới, phạm bốn tội trọng, sáu tội trọng và tám tội trọng, hủy báng chánh pháp, đoạn mất thiện căn, thành nhất-xiển-đề. Ngày nay, chúng con có duyên lành được gặp các đấng Như Lai, giáo pháp và chúng Hiền Thánh, có thể trừ diệt được các tội. Đệ tử cúi đầu đảnh lễ, nguyện các tội tiêu đều tiêu trừ, làm phát sinh vô thượng huệ. Sám hối xong rồi, năm vóc đảnh lễ sát đất.

Các Đức Phật trong khi mới lên đạo tràng, xem cây kinh hành, chưa chuyển pháp luân, thấy chúng sanh bị chìm trong đêm dài vô minh, già chết thậtđáng thương, nên Ngài nguyện chỉ bày các thuốc pháp, cứu các bệnh khổ và mưa pháp rưới khắp nơi, cứu chúng sinh bị khô héo, được đạo sáng tỏ. Chư Phật hiện tại ở mười phươngđã độ hết những người có duyên, nhưng vì chúng sanh phần nhiều hay giải đãi, nên những vị ấy đều đã phương tiện nhập niết-bàn. Đệ tử thành tâm đảnh lễ, thỉnh Phật trụ lâu ở đời.Tất cả Bồ-tát, đã phát tâm vô thượng rồi, thì xin tinh tấn hơn,thị hiện thành tựu Đẳng Chánh giác ở thế giới không có Phật, độ tất cả quần sanh.Lòng từ không ai hơn Phật, thế nên chúng con chí tâm phụng thỉnh. Thỉnh chư Phật xong rồi, đầu mặt đảnh lễ.

Chúng con trải qua nhiều đời thường ôm lòng tật đố, ngã mạn, sân khuể và ngu si, thấy người được lợi ích thì mình đau như bị tên bắn vào tim; nghe người được vui sướng thì mình nhức như bị đinh đâm vào mắt. Vì các tội chướng này mà phải bị đọa lạc trong ba đường ác, thường không được gặp chư Phật. Hôm nay,khi tâm vừatỉnh ngộ, phát đại tùy hỷ.Ba đời mười phương chư Phật và các chúng đệ tử kia số đó nhiều vô lượng, từ khi mới khởi một niệm cho đến khi ngồi nơi đạo tràng, bố khí lớn bằng bốn tâm bình đẳng, trì cấm giới thanh tịnh, định huệ và giải thoát cùng vô lượng các tri kiến, đệ tử đều xin tùy hỷ.Tuệ tâm sáng suốt thì ngu si tối tăm bị tiêu diệt, khởi một niệm tùy hỷ thì công đức đầy khắp cả mười phương, được trí tuệ như chư Phật. Khi tùy hỷ xong rồi, năm vóc đảnh lễ.

Qua lại trong sanh tử, từ sanh cho đến chết, giàu sang rồi nghèo hèn, tuy chưa được niết-bàn, nhưng pháp thân thường thanh tịnh, bát-nhã luôn là diệu giải thoát. Nay cầu những lợi ích này, nên những việc có thể sinh ra phước nghiệp, tất cả đều hòa hợp hồi hướng cho chúng sanh đều cùng thành đạo vô thượng, rộng lớn như hư không, vô tướng như chân trí, rốt ráo cùng tận khắp pháp giới, Kim cang không tuệ thường hiện tiền, vô hành thần thông, có cảm tức có ứng. Hồi hướng xong rồi, cúi đầu đảnh lễ.

Con lại thành tâm phát đại nguyện, hành đạo như thệ nguyện, tuệ tâm như gió mạnh, định lực như kim cang. Sau khi hồi hướng như vậy xong, niệm niệm chuyển thành từ bi, xa lìa ý niệm ái trước, hoan hỷ độ tất cả. Đến khi xả bỏ thân này, gặp Phật phóng ánh sáng, diệt trừ tất cả chướng nạn, được hóa sanh lên trời Đâu-suất,gặp đức Từ Thị, đầy đủ các tướng, sáu căn đều thông thấu, nghe Phật thuyết diệu pháp, liền ngộ Vô sanh nhẫn, trụ ngôi Bất thoái, vận sức đại thần thông, dạo chơi các cõi Phật trong mười phương, cúng dường tất cả Phật, dùng vô lượng diệu âm thanh để tán thán công đức Phật,trong mọi lúc hiện thân khắp trong hai mươi lăm cõi. Như mặt trời chiếu thế gian, ánh sáng soi cả mười phương, làm ngọn đèn sáng cho tất cả chỗ tối tăm. Tuy được Phật đạo, chuyển pháp luân, thị hiện niết-bàn, nhưng chúng sanhchưa tận thành Phật, thì không bỏ sót, phát nguyện rộng lớn như ngài Phổ Hiền và Văn-thù. Sau khi phát nguyện xong,rửa sạch lòng và đảnh lễ.