VĂN CÚNG CHA MẸ

Ðốt nén hương thơm, chí tâm bái thỉnh :
Trời cao vòi vọi, đất rộng thênh thang,
Từ bé rồi đến lúc lớn khôn,
Công của cha bằng trời cao biển rộng ;
Nằm chỗ ướt nhường con chỗ ráo,
Ðức của mẹ như núi cả sông dài.
Lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sinh thành :
Ý những đáp sớm hôm thường định tỉnh.
Tuy âm dương xa cách khôn lường,
Nhưng Phật pháp gia trì tất ứng.
Xin nguyện Phụ (Mẫu) thân chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
– Lại đốt hương thơm, hai phen triệu thỉnh:
Nhớ ơn đức cha mẹ sinh dưỡng,
Khác nào như bể rộng sông sâu.
Nền Nhân, cội Phúc là đâu ?
Phận con cái phải nghĩ câu báo đền.
– Nay thời tiết nhân duyên vừa đến,
Trước linh sàng thân quyến tề quy,
Tụng kinh niệm Phật gia trì,
Nghe câu triệu thỉnh hồn về thụ trai.
Xin nguyện Phụ (Mẫu) thân chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát