ương câu xá

ương câu xá

鴦俱舍 ( 鴦ương 俱câu 舍xá )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)(梵Aṅgiras)又作鴦俱奢,鴦俱者,鴦俱尸。武器名。譯曰曲鉤。慧琳音義二十一曰:「鴦俱奢此云曲鉤。」可洪音義九曰:「鴦俱尸此云鉤。」(āṅgūṣa鏑矢之義)。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) ( 梵Phạm A ṅ giras ) 又hựu 作tác 鴦ương 俱câu 奢xa , 鴦ương 俱câu 者giả , 鴦ương 俱câu 尸thi 。 武võ 器khí 名danh 。 譯dịch 曰viết 曲khúc 鉤câu 。 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 一nhất 曰viết : 「 鴦ương 俱câu 奢xa 此thử 云vân 曲khúc 鉤câu 。 」 可khả 洪hồng 音âm 義nghĩa 九cửu 曰viết : 「 鴦ương 俱câu 尸thi 此thử 云vân 鉤câu 。 」 ( ā ṅ gū ṣ a 鏑 矢thỉ 之chi 義nghĩa ) 。

error: