鬱瘦歌邏 ( 鬱uất 瘦sấu 歌ca 邏la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)婆羅門名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 婆Bà 羅La 門Môn 名danh 。