鬱多羅鳩婁 ( 鬱uất 多đa 羅la 鳩cưu 婁lâu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)見鬱多羅究留項。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) 見kiến 鬱uất 多đa 羅la 究cứu 留lưu 項hạng 。