Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải

Hòa thượng Thích Minh Thành
Diễn đọc: Chiếu Thành