Tỳ Lô Quán Đảnh Chơn Ngôn

Âm Phạn: Um— A mô ha, va ra cha na, ma ha mu ra, ma ni pà mê, choa la, pra vát ta da Hùm. (108 lần trở lên)

(OṂ AMOGHA VAIROCANA MAHĀMUDRĀ MAṆIPADME JVĀLA PRAVARTTAYA HŪṂ)

?? ???? ?????? ????????? ???????? ????? ?????????? ???

Âm Hán: Ông, A ma ca, hoài lỗ giai noa, ma cáp mẫu đức lạt ma ni bát đức ma, cập phạp lạp, bát lạp phạp nhĩ đả nha, hồng”

Án a mộ già di lô tã nẵng, ma ha mẫu nại ra, na nĩ bát nạp mạ nhập phạ lã, nhập phạ lã., bác ra ni, mát đa dã hồng.

Bản dịch khác:

Án a mộ già vi lô tả nặng, ma ha mẩu nại ra, ma nị bát nạp mạ, nhập phạ lã, bát ra mạ đá dạ hồng.