TỲ KHEO GIỚI YẾU GIẢI
Sa môn Thích Minh Thành biên soạn
Diễn đọc: Chiếu Thành