Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Ðộ Tuyển Tập
Tác giả: Cư sĩ Lý Bỉnh Nam
Việt dịch: Như Hòa
Diễn đọc: Thy Mai