TÚP LỀU LÝ TƯỞNG
(Thân tặng hai mái đầu xanh: Sư Cô Thích Nữ Huệ Chiếu và Phật Tử Diệu Chơn để kỷ niệm)

Bên thềm Bát Nhã thiền môn
Túp lều lý tưởng cửa Không hữu tình,
Chở che hai mái đầu xanh,
Cho tròn ý sống, cho quên kiếp sầu.
Ngoài hiên lợp mái trăng sao,
Vườn hoa nho nhỏ dạt dào hồn thơ,
Thiền trà thoang thoảng hương đưa,
Êm đềm như đã bên bờ Tĩnh Tâm,
Dù cho thế giới thăng trầm,
Sống đây cảm thấy ngàn năm nhiệm mầu.
Tâm Kinh ôm ấp gối đầu,
Để đời hoa thắm sạch làu trần ai,
Lối về Không lộ thang mây,
Qua cầu sanh tử hát bài Chân Như.

Ngày 13.12.2010
Thích Thắng Hoan