TỪNG GIỌT NẮNG HỒNG
Tịnh Minh soạn dịch
(phần đầu của Kinh Pháp Cú, gồm 59 mẩu truyện)
Diễn đọc: Huy Hồ, Văn Ngà, Ánh Tuyết, Hà Thao, Kim Ngân, Minh Thảo