Ý Thức

Từ Điển Đạo Uyển

意識; S: manovijñāna; P: manoviññāṇa;
Thức dựa trên cơ bản tin tức truyền đến từ năm giác quan còn lại. Ðối tượng của ý thức là tất cả những vật chất hiện hữu và ý nghĩ. Ý thức bao gồm những hoạt động của tâm như tưởng tượng, phê bình, so sánh… (Pháp tướng tông, Duy thức tông).

Print Friendly, PDF & Email